Wat is de rol van de Pensioenraad?
De Pensioenraad ziet te allen tijde toe op een evenwichtige belangenafweging in het kader van het specifieke belang van het Nederlandse afzonderlijke vermogen en het algemeen belang van het crossborder ExxonMobil OFP. Zij kan dit doen met name door haar rechten van advies en “verbindend advies” aan de Raad van Bestuur van het OFP.
Het pensioenfonds is, voor wat de Nederlandse pensioenregelingen betreft, verplicht om de Nederlandse sociale en arbeidswetgeving na te leven. Het beheer, het reglementair kader en de toezichtsbevoegdheid zijn dan weer onderworpen aan de Belgische wet- en regelgeving, aangezien het ExxonMobil OFP gevestigd is in België.
Naast de Pensioenraad heeft ook de Nederlandse Ondernemingsraad bevoegdheden op pensioengebied. De onderwerpen waarop zij instemmingsrecht heeft zijn vastgelegd in de ondernemingsovereenkomst tussen de werkgever en de OR.

Samenstelling van de Pensioenraad.
De Pensioenraad bestaat uit acht leden, die allen actieve of gepensioneerde deelnemer zijn van de Nederlandse pensioenregelingen die worden beheerd door het ExxonMobil OFP. De zittingstermijn is vier jaar.
Vier werkgeversleden worden benoemd door de Nederlandse Bijdragende Ondernemingen. Minimaal één werkgeverslid dient ook deel uit te maken van de Raad van Bestuur van het ExxonMobil OFP.
Twee actieve deelnemersleden worden gekozen middels verkiezingen uit en door de deelnemers waarbij tevens twee opvolgende leden worden vastgesteld. De kandidaat dient minstens één jaar deelnemer te zijn en in één van de Benelux landen te wonen. De kandidaat die binnen de zittingstermijn van deze vier jaar met pensioen gaat, dient op de pensioendatum af te treden.
Twee pensioengerechtigde leden worden gekozen middels verkiezingen uit en door de pensioengerechtigden waarbij tevens twee opvolgende leden worden vastgesteld. De kandidaat dient zelf een pensioenuitkering van het ExxonMobil OFP te ontvangen, met uitzondering van diegenen die een wezenpensioen ontvangen en diegenen die een uitkering krijgen naar aanleiding van de wet verevening pensioenrechten bij scheiding, tenzij het een geconverteerd recht betreft. De kandidaat dient in één van de Benelux landen te wonen

Overzicht van de huidige samenstelling van de Pensioenraad

Profielschets van het fonds
Het in België gevestigde ExxonMobil OFP (Organisme Financiering Pensioenen) regelt de pensioenvoorziening voor de werknemers van zowel de Belgische als de Nederlandse Bijdragende Ondernemingen (voor Nederland: Esso Nederland BV, ExxonMobil Chemical Holland BV en ExxonMobil Financial Services BV). Dit crossborder OFP wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, bestaande uit Nederlandse en Belgische directievertegenwoordigers, zijnde werknemers van en benoemd door de Bijdragende Ondernemingen. Het Nederlandse ‘luik’ van dit OFP heeft een eigen financiering en Afzonderlijk Vermogen om de aangegane verplichtingen conform de Nederlandse pensioenregelingen te kunnen nakomen. Voor het medezeggenschap ten aanzien van dit Nederlandse ‘luik’ is er een Pensioenraad ingesteld.

De Pensioenraad
Over belangrijke beslissingen ten aanzien van het Nederlandse ‘Afzonderlijke Vermogen’ dient de Raad van Bestuur advies te vragen aan de Pensioenraad. Voor een aantal zaken betreft dit zelfs zogeheten verbindend advies. De Pensioenraad werkt volgens een paritair model en bestaat uit in totaal acht raadsleden van wie er vier (waaronder de voorzitter) worden voorgedragen door de Toegetreden Ondernemingen, twee gekozen door en uit de werknemers en twee gekozen door en uit de pensioengerechtigden. De gekozen leden van de Pensioenraad worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Voor alle leden van de Pensioenraad geldt dat een Nederlandse pensioenregeling beheerd door het ExxonMobil OFP op hen van toepassing moet zijn.

De Pensioenraad streeft een cultuur van transparantie en respectvolle onderlinge openheid na en vindt een evenwichtige belangenbehartiging en diversiteit in de raad van belang. Het gaat dan om diversiteit in kennis en competenties enerzijds en leeftijd, geslacht e.a. anderzijds. Dit vertaalt zich in de profielen voor de verschillende functies binnen de Pensioenraad

Werkzaamheden van de Pensioenraad
De Pensioenraad ziet toe op de correcte naleving van de Nederlandse pensioenregelingen door de Raad van Bestuur conform van toepassing zijnde Nederlandse resp. Belgische wet- en regelgeving. Het gaat om:

 • algemeen beleid, waaronder pension fund governance;
 • financieel beleid, waaronder premiebeleid, beleggingsbeleid, toeslagbeleid en herstelbeleid (indien van toepassing);
 • risicobeleid;
 • communicatiebeleid;
 • uitvoeringsbeleid, waaronder uitbestedingsbeleid (pensioenadministratie, incasso van premies en uitkering van pensioenen).


Geschiktheid
Ten aanzien van de geschiktheidseisen voor zowel de collectieve raad als voor individuele raadsleden wordt gebruik gemaakt van de geschiktheidseisen zoals deze van toepassing zijn op een Nederlands pensioenfondsbestuur. Geschiktheid bestaat uit deskundigheid, competenties en professioneel gedrag.

Een raadslid is bij aanvang in de functie geschikt op tenminste geschiktheidsniveau A, hetgeen betekent dat het raadslid:

 • de opbouw en het functioneren van de begrippen en systemen uit de pensioenmaterie kent, ook wel het pensioencomplex genoemd;
 • de hoofdstructuur en het primaire begrippenkader van de deskundigheidsgebieden in hun onderlinge samenhang kent;
 • in eigen woorden het pensioencomplex kan uitleggen;
 • zicht heeft op de onderlinge samenhang van de deskundigheidsgebieden;
 • onafhankelijk kan optreden in de besluitvorming door de Pensioenraad, waarbij evenwichtige belangenafweging tussen (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en Bijdragende Ondernemingen een belangrijke rol speelt;
 • actief kan deelnemen aan de gedachtewisseling en oordeelsvorming die nodig zijn om een goed besluit te nemen.

Raadsleden vullen elkaar aan in kennis en competenties, zodanig dat de Pensioenraad collectief geschikt is op geschiktheidsniveau B

De vereisten ten aanzien van deskundigheid (kennis, inzicht en oordeelsvorming) betreffen de volgende deskundigheidsgebieden:

 • het besturen van een organisatie;
 • relevante wet- en regelgeving;
 • pensioenregelingen en pensioensoorten;
 • financieel-technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering;
 • administratieve organisatie en interne controle;
 • communicatie;
 • uitbesteding.

Om al bij aanvang van het raadslidmaatschap te kunnen beschikken op al deze aandachtgebieden over deskundigheid op geschiktheidsniveau A (waarvoor geschiktheidseindtermen zijn vastgesteld; zie bijlage 7 van het OFP NL Geschiktheidsplan) kan na verkiezing, maar voor aanvang van het raadslidmaatschap, een opleiding gevolgd worden.

De Pensioenraad draagt er zorg voor dat het raadslid via permanente educatie op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen op deze aandachtsgebieden en tegelijkertijd aangesloten blijft op brede maatschappelijke ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de pensioenregeling en de uitvoering daarvan.

De Pensioenraad draagt er verder zorg voor dat de volgende competenties binnen de Pensioenraad als geheel in voldoende mate aanwezig zijn, worden onderhouden en waar mogelijk verder worden ontwikkeld:

 • het vermogen tot strategisch denken,
 • multidisciplinair denken en oordeelsvorming,
 • verantwoordelijkheid nemen,
 • reflecterend vermogen,
 • omgevingsbewust zijn,
 • communicatief vermogen,
 • samenwerken,
 • loyaliteit,
 • strategische sturing,
 • stressbestendigheid,
 • onafhankelijkheid,
 • authenticiteit,
 • overtuigingskracht,
 • klant- en kwaliteitsgerichtheid,
 • besluitvaardigheid,
 • onderhandelingsvaardigheid.

Ieder raadslid onderschrijft de volgende uitgangspunten betreffende professioneel gedrag:

 • integriteit en onafhankelijkheid vormen de eerste voorwaarde voor een goede uitoefening van de raadsfunctie.
 • raadsleden staan er borg voor voldoende tijd (gemiddeld ca. één dag per week) voor de uitoefening van de raadsfunctie beschikbaar te hebben.
 • raadsleden hebben een grondige kennis van het fonds zelf in termen van de regeling, de populatie, de cultuur e.d. De doelstellingen van het fonds en de op de fondskarakteristieken afgestemde uitgangspunten zitten raadsleden als het ware ‘in de genen’. Die doelstellingen en uitgangspunten zijn voor de raadsleden van cruciaal belang voor de evenwichtige afweging van belangen en voor de omgang met dilemma’s in de besluitvorming.
 • raadsleden zijn zich ervan bewust dat de cultuur van een (financiële) instelling voorspeller is van de prestaties van de organisatie en zijn zich bewust van het belang van voorbeeldgedrag: ‘the tone at the top’.
 • raadsleden hebben open oog voor de werking van groeps-dynamische processen en voor het belang om individueel respectievelijk gezamenlijk regelmatig te reflecteren op eigen gedrag en op het gezamenlijke bestuurlijke functioneren (bestuurlijke evaluatie).
 • gekozen raadsleden houden voldoende contact met hun achterban. Voor raadsleden namens de deelnemers is hiervoor overleg met de pensioencommissie van de Ondernemingsraad voorzien. Voor raadsleden namens de pensioengerechtigden is hiervoor overleg met het bestuur van de VGEM voorzien.
   

Vergoeding
Raadsleden worden als zodanig niet bezoldigd. Er is een onkostenregeling van toepassing, welke opvraagbaar is bij de Raad van Bestuur (via Eva.vanaelst@exxonmobil.com)