Ben je oud-medewerker van ExxonMobil dan is er ook nog steeds een pensioen voor je partner. Het partnerpensioen blijft gelijk aan wat er aan partnerpensioen is opgebouwd op het moment van uitdiensttreding. Er wordt na uitdiensttreding geen partnerpensioen meer opgebouwd. Bij overlijden vóór pensionering vindt er geen aanvulling van opbouw plaats tot pensionering. Er kan wel indexatie plaatsvinden overeenkomstig de indexatie-afspraken voor gewezen deelnemers. Met andere woorden bij overlijden van de gewezen deelnemer, ongeacht of dit voor of na pensionering gebeurt, krijgt de partner een uitkering zoals die was opgebouwd op het moment van uitdiensttreding inclusief toegekende indexaties vanaf uitdiensttreding tot aan het overlijden van de partner.
Voor de volledigheid, het aanvullend partnerpensioen (ter overbrugging tot AOW) bij overlijden vóór pensioendatum vervalt evenals de eenmalige uitkering bij overlijden.
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl  is te zien wat jouw partner ontvangt, mocht je na uitdiensttreding komen te overlijden (kies: als mijn situatie verandert; als ik overlijd als ik werkloos ben). Op je UPO die je bij uitdiensttreding hebt ontvangen, staat dit bedrag ook, evenals evt. wezenpensioen.