Via www.digid.nl/ kun je een nieuwe DigiD aanvragen.

Iedereen die een pensioen opbouwt bij pensioenfonds ExxonMobil OFP kan inloggen op de website. Als je al een pensioen ontvangt van pensioenfonds ExxonMobil OFP of niet meer deelneemt aan de pensioenregeling hoef je niet in te loggen. Controleer je BSN en DigiD inlogcodes. Krijg je de melding dat je BSN niet bekend is? Neem dan contact op.

Voor alle vragen over je pensioenregeling kun je bellen met 013 462 2356, het Pensioen­spreekuur bezoeken of stuur een bericht via het contactformulier.

UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dat overzicht ontvang je jaarlijks. Op het UPO zie je wat je aan pensioen hebt opgebouwd bij je werkgever tot en met het voorgaande jaar. Wil je weten hoe hoog je te bereiken pensioen is, kijk dan op je UPO of mijnpensioenoverzicht.nl.

Op dit moment is er geen specifieke informatie voor gepensioneerden of oud-medewerkers waarvoor moet worden ingelogd op de website.

Ieder jaar bouw je pensioen op over een deel van het brutoloon dat je in dat jaar hebt verdiend. Dat doe je niet over je hele brutoloon, omdat we rekening houden met de AOW die je later ontvangt. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet de ‘franchise’. In 2023 bedraagt deze franchise €17.545. Over het brutoloon (tot maximaal €137.800) min de franchise bouw je jaarlijks 1,875% aan ouderdomspensioen op. 

ExxonMobil betaalt de gehele pensioenpremie. Je bent zelf dus geen premie verschuldigd. Het premiepercentage kan worden aangepast als de ondernemingsraad en de directie dat in het jaarlijkse arbeidsvoorwaardenoverleg besluiten.

Je bouwt pensioen op vanaf de eerste dag dat je in dienst bent. Je moet dan wel 21 jaar of ouder zijn.

Als je stopt met werken bij ExxonMobil dan stopt je pensioenopbouw. Het pensioen dat je hebt opgebouwd blijft van jou. Je kunt zelf bepalen wat je met dit pensioen wilt doen. Je hebt diverse keuzes. Je laat je pensioen gewoon bij ons staan. Dan krijg je op je 68e pensioen van ons een pensioenuitkering. Een andere mogelijkheid is dat je je pensioen meeneemt naar het nieuwe pensioenfonds van je nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht.

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor je pensioenregeling hetzelfde. In beide gevallen heeft je partner bij je overlijden recht op partnerpensioen. Als je ongehuwd samenwoont, komt je partner na je overlijden onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor partnerpensioen. De randvoorwaarden lees je op deze website. Het is belangrijk dat je partner bij ons bekend is. Meld de partner waarmee je samenwoont aan bij ons.

Als je binnen Nederland verhuist hoeft je dit niet aan pensioenfonds ExxonMobil OFP door te geven. Dat krijgen wij door via de Basis Registratie Administratie (BRP). Moeten wij een ander correspondentieadres gebruiken? Geef dat dan wel aan ons door. Ga je in het buitenland wonen? Of woon je al in het buitenland en verhuis je daar naar een ander adres? Geef dan je nieuwe buitenlandse adres aan ons door aangezien deze gegevens niet in het de BRP staan.

Als je komt te overlijden, ontvangt je partner een partnerpensioen van pensioenfonds ExxonMobil OFP. 

Als je gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigt, heeft je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. Dat is zo geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Om ervoor te zorgen dat je ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet jij of je ex-partner binnen twee jaar pensioenfonds ExxonMobil OFP op de hoogte stellen van de scheiding. Je kunt met je ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Bij Pensioenfonds ExxonMobil OFP ga je standaard met pensioen als je 68 jaar wordt. Een half jaar voordat je 68 wordt krijg je van Pensioenfonds ExxonMobil OFP een brief over het aanvragen van je pensioen. Ook als je je pensioen gelijk met je AOW-leeftijd wilt laten ingaan, krijg je een brief. Hierin staat precies wat je moet doen. En welke mogelijkheden er zijn om je pensioen aan te passen aan jouw wensen en voorkeuren. Als je eerder met pensioen wil gaan dan geef je dit uiterlijk 6 maanden voor de laatste werkdag schriftelijk door aan je supervisor.

Je pensioen gaat in op je 68e. Maar je kunt ervoor kiezen om het eerder (op zijn vroegst op je 57e) in te laten gaan.

ExxonMobil OFP kent een aantal organen: de Raad van Bestuur, de Pensioenraad, de Algemene Vergadering en de beleggingscommissie. Klik hier om onze samenstelling te bekijken.

Pensioenfonds ExxonMobil OFP voert de pensioenregeling uit van de werknemers van Esso Nederland B.V., ExxonMobil Financial Services B.V. en ExxonMobil Chemical Holland B.V. Deelname aan de pensioenregeling van pensioenfonds ExxonMobil OFP is verplicht voor alle medewerkers vanaf 18 jaar die een arbeidsovereenkomst met één van de bijdragende ondernemingen hebben. 

ExxonMobil OFP is het pensioenfonds voor medewerkers die werkzaam zijn (geweest) bij Esso Nederland B.V., ExxonMobil Financial Services B.V. of ExxonMobil Chemical Holland B.V.

[Jan '23]

Ons pensioenstelsel staat bekend als één van de beste ter wereld. Door onder meer de dalende rente en de gestegen levensverwachting is het huidige pensioenstelsel onder druk komen te staan. De pensioenregelingen waarin pensioenfondsen een pensioenuitkomst konden garanderen zijn duur geworden.

De aanpassing die de overheid voor ogen heeft, moet leiden tot een meer toekomstbestendig pensioenstelsel dat beter aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Zo wordt het pensioen meer inzichtelijk en persoonlijker en biedt perspectief op een koopkrachtig pensioen voor alle generaties. Daarnaast wordt de premie voor oudere en jongere werknemers gelijk.

[Jan '23]

De pensioenrichtleeftijd staat los van de leeftijd waarop de AOW ingaat. De pensioenrichtleeftijd volgt uit wetgeving. Er is op dit moment geen noodzaak om de pensioenrichtleeftijd aan te passen. Volgens  de arbeidsvoorwaarden eindigt een dienstverband automatisch met de AOW-leeftijd.

[Jan’23]

Alle deelnemers in een pensioenfonds betalen dezelfde premie voor dezelfde pensioenopbouw. Ook wel doorsneepremie genoemd. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of gezondheid. In de praktijk levert de premie van een jongere langer rendement op, waardoor er meer pensioenopbouw mee kan worden betaald. Door te werken met een doorsneepremie gaat de pensioenopbouw voor jongeren deels naar ouderen.

Dat is op zichzelf niet erg, want deze jongere werknemer wordt vanzelf een oudere werknemer en ontvangt dan vervolgens zelf subsidie van de generatie die dan jong is.

De systematiek werkt niet meer goed
De meeste werknemers bleven lang bij hetzelfde bedrijf of bij dezelfde bedrijfstak werken. Maar dat is tegenwoordig vaak niet meer het geval. Werknemers wisselen meer van baan of worden vaker zelfstandig ondernemer. Zij hebben dan in hun 'jongere jaren' subsidie verleend aan de oudere werknemers en krijgen in hun 'oudere jaren' die subsidie niet meer terug. Daarnaast neemt door de vergrijzing het aantal oudere werknemers toe ten opzichte van het aantal jongere werknemers. Het aantal jongere en oudere werknemers is niet meer in balans. Hierdoor moeten jongere werknemers meer gaan meebetalen aan de pensioenopbouw van ouderen.

In het nieuwe pensioenstelsel wordt de doorsneepremie afgeschaft
De afschaffing van de doorsneepremie betekent dat mensen van alle leeftijden dezelfde pensioenpremie gaan betalen, een leeftijdsonafhankelijke premie, die bestemd is voor hun eigen opbouw. Op de langere termijn heeft de overgang naar een leeftijdsafhankelijke opbouw voordelen voor iedereen maar op korte termijn tijdens de overgang kunnen bepaalde leeftijdsgroepen hier een nadeel door ondervinden. Er wordt in het nieuwe pensioenstelsel gekeken naar compensatiemogelijkheden. Zodra hier meer bekend over is, laten we je dit weten.

[Jan’23]

Het nieuwe pensioenstelsel raakt alle pensioenregelingen, ongeacht bij welke pensioenuitvoerder de regeling is ondergebracht.

We zullen in Nederland overstappen op een andere manier van opbouwen van pensioen. Iedere werknemer zal een vaste premie gaan inleggen, die bestemd is voor zijn of haar eigen opbouw. Bij Wat gaat er veranderen vind je meer informatie.

[Jan’23]

Het nieuwe pensioenstelsel is uitgewerkt in een nieuwe wet: Wet toekomst pensioenen, die is ingegaan op 1 juli 2023. Invoering van de wet houdt in dat je een nieuwe pensioenregeling gaat krijgen. Jouw nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk 1 januari 2028 ingaan.

Zodra de gevolgen voor jouw pensioen en de uitvoering ervan duidelijk zijn, informeren wij je daar uiteraard over. Berichten vanuit de werkgroep lees je op onze website.

De uitwerking van het pensioenakkoord gaat nog even duren. Uiterlijk 1 januari 2028 gaan de nieuwe pensioenregelingen in. Overweeg je om binnenkort met pensioen te gaan, dan is het nog te vroeg om rekening te houden met de gevolgen van het pensioenakkoord.

[Jan’23]

De Wet toekomst pensioenen (WTP) is op 1 juli 2023 ingegaan. Onze huidige pensioenregeling moet door de invoering van deze wet, aangepast worden. Hiervoor heeft ExxonMobil OFP in februari 2020 een werkgroep samengesteld. De ‘werkgroep Pensioenakkoord’ vertegenwoordigt de belangen van de verschillende doelgroepen. In de werkgroep zitten ondernemingsraadsleden, pensioenraadsleden, werkgeversafgevaardigden en drie additionele gespecialiseerde leden.

[Jan’23]

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Pas daarna stemmen Pensioenfondsen, werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers de nieuwe pensioenregeling af. Zodra er meer bekend is, ontvangt u hierover bericht. Houd ook onze website in de gaten voor de laatste ontwikkeling.

[Feb’23]

Ja, deels wel. Aangezien het ExxonMobil OFP de pensioenen van Nederlandse werknemers beheert, is hierop het Nederlandse sociaal- en arbeidsrecht van toepassing. Een groot deel van de nieuwe wetgeving behoort tot het Nederlandse sociaal- en arbeidsrecht. Dus hier moet het ExxonMobil OFP ook aan voldoen. De overige wetgeving geldt niet voor het OFP. Voor het financiële en prudentiële recht moet het fonds aan de Belgische wetgeving voldoen. Prudentieel recht houdt in dat het fonds moet waarborgen dat zij financieel gezond is.

Omdat EM OFP in België gevestigd is, biedt de Wtp geen mogelijkheid om de al opgebouwde pensioenaanspraken collectief om te zetten naar een nieuwe premieregeling. Daarom blijven deze aanspraken op het moment van transitie naar een premieregeling in de huidige regeling achter met de huidige afspraken.
Dit betekent dat er voor gepensioneerden en gewezen deelnemers niets verandert.
Voor actieve deelnemers verandert er ook niets aan het pensioen dat al is opgebouwd. Het pensioen dat in de toekomst wordt opgebouwd, komt in de nieuwe premieregeling. Actieve deelnemers hebben dan een deel van hun pensioenopbouw in de oude en een deel in de nieuwe regeling. Op het moment van pensionering wordt er uit beide regelingen pensioen uitgekeerd.

Omdat EM OFP in België gevestigd is, biedt de Wtp geen mogelijkheid om de al opgebouwde pensioenaanspraken collectief om te zetten naar een nieuwe premieregeling. Daarom blijven deze aanspraken op het moment van transitie naar een premieregeling in de huidige regeling achter met de huidige afspraken.

De opgebouwde aanspraken blijven staan in de huidige regeling met de huidige afspraken. Hierdoor verandert er voor gepensioneerden en gewezen deelnemers niets aan hun opgebouwde pensionaanspraken. Voor actieve deelnemers verandert er ook niets aan het pensioen dat al is opgebouwd. Het pensioen dat in de toekomst wordt opgebouwd, komt in de nieuwe premieregeling.

Er verandert niets aan de opgebouwde pensioenaanspraken. Dit betekent dat de huidige zekerheid blijft, incl. de huidige afspraken zoals de afspraken over indexatie. Actieve deelnemers hebben straks een deel van hun pensioenopbouw in de oude en een deel in de nieuwe regeling. Op het moment van pensionering wordt er uit beide regelingen pensioen uitgekeerd. Dit is niet anders dan dat je bij meerdere werkgevers pensioen zou hebben opgebouwd.

De huidige afspraken in de huidige regeling blijven van kracht. Dit betekent dat de indexatie-afspraken in de huidige regeling ook van kracht blijven.

Inmiddels is duidelijk dat voor een fonds gevestigd in het buitenland de Wtp geen mogelijkheid biedt om de al opgebouwde pensioenaanspraken collectief om te zetten naar een nieuwe premieregeling. De al opgebouwde pensioenaanspraken blijven op het moment van transitie naar een premieregeling achter in de huidige regeling met de huidige afspraken.

Inmiddels is duidelijk dat voor een fonds gevestigd in het buitenland de Wtp geen mogelijkheid biedt om de al opgebouwde pensioenaanspraken collectief om te zetten naar een nieuwe premieregeling. De al opgebouwde pensioenaanspraken blijven op het moment van transitie naar een premieregeling achter in de huidige regeling met de huidige afspraken.

Dit betekent dat er voor gepensioneerden en gewezen deelnemers niets verandert.

Bij de nieuwe regeling die uiterlijk 1 januari 2028 ingaat, verdwijnt deze dynamiek en stort de werkgever voor elke werknemer een vastgestelde premie in het pensioenfonds.

Voor het fonds dat de al opgebouwde pensioenen in de huidige regeling beheert, blijft de dynamiek van bijstorten en terugstorten bestaan.

Voor een deelnemer is dit niet mogelijk. Het pensioen wordt opgebouwd bij het fonds waar de werkgever bij is aangesloten.

Dit is nog niet duidelijk maar zou wel een mogelijkheid kunnen worden. Dit nemen we mee in de overwegingen.

Inderdaad is de manier waarop het "invaren" is opgenomen in de nieuwe wet niet van toepassing op pensioenfondsen die in het buitenland zijn gevestigd. Inmiddels is duidelijk dat de opgebouwde pensioenen bij EM OPF dan ook zullen blijven staan in de huidige regeling met de huidige afspraken.

Ook voor bestuurders van een pensioenfonds of bedrijf verandert de wet en daarmee de pensioenregeling. Alleen voor politieke ambtsdragers is er een bijzondere regel in de wet waardoor de wetswijziging voor hen (nog) niet van toepassing is (APPA: Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers). Het is overigens niet gezegd dat niet ook deze wet op termijn wordt aangepast volgens de Wtp.

Op het moment van transitie blijven de opgebouwde pensioenen achter in de huidige regeling met de huidige afspraken. Dit wil zeggen dat de indexatie-afspraken ook blijven staan zoals in de huidige pensioenregeling. Voor gepensioneerden en gewezen deelnemers verandert er dus niets. Voor actieve deelnemers die ook in de nieuwe premieregeling pensioen gaan opbouwen, zal voor het hier opgebouwde pensioen de pensioenuitkering afhankelijk zijn van de ingelegde premies en de behaalde beleggingsopbrengsten over het pensioenkapitaal.

Je krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Ben je ex-partner? Dan ontvang je eens in de vijf jaar een pensioenoverzicht van ons.

Je kunt een kopie van jouw pensioenoverzicht opvragen bij de deelnemersadministratie.

Het UPO geeft je een overzicht van je pensioengegevens tot en met 1 januari van het lopende jaar. De verhoging wordt elk jaar in mei toegekend. De verhoging die is verleend op 1 mei van het voorgaande jaar is dus verwerkt in je pensioenoverzicht. De verhoging die op 1 mei van het lopende jaar is verleend, is nog niet verwerkt in dit overzicht en wordt in het overzicht van volgend jaar verwerkt.

Als de naam van jouw partner niet op jouw pensioenoverzicht staat, dan is je partner niet bij ons bekend. Bij de webpagina ‘Wat moet ik doen bij...’ Trouwen of Samenwonen lees je hoe en wanneer je jouw partner bij het pensioenfonds moet aanmelden.

Zowel de deelnemer als de ex-partner hebben normaal gesproken recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. We noemen dit verevening. Het staat partners vrij om samen een andere afspraak inzake pensioenverdeling te maken bij de scheiding.

Ben je deelnemer?
Dan is het eventueel verevende pensioen al verwerkt in de hoogte van jouw pensioen als je een bevestiging van ons hebt gekregen. Je krijgt jaarlijks een pensioenoverzicht.

Ben je ex-partner?
Dan krijg je eens per vijf jaar een pensioenoverzicht. Jouw eventueel verevend pensioen vind je terug op dit overzicht. Je kunt ook een kopie van jouw pensioenoverzicht opvragen bij de deelnemersadministratie.

Ja dat klopt. Het pensioen dat je door waardeoverdracht erbij hebt gekregen, staat niet apart vermeld op jouw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in jouw pensioenoverzicht als je van ons een bevestiging hebt gekregen. Heb je nog geen bevestiging gekregen? Dan is jouw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft jouw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in jouw UPO van dit jaar.

Meer over onze pensioenregeling staat in Pensioen 1-2-3. Op Mijnpensioenoverzicht.nl zie je een overzicht van je totale pensioen. Ook zie je hier wat je hebt opgebouwd bij andere werkgevers én hoeveel AOW je kunt verwachten.