De kandidaten voor de pensioenraad zijn bekend! Hier vind je de kandidaten!

 

 

Achtergrond en rol van de Pensioenraad
Het ExxonMobil OFP oefent een grensoverschrijdende activiteit uit. Dit houdt in dat het OFP gevestigd is in België maar in staat voor het beheer en de uitvoering van de pensioenregelingen van zowel de Belgische, Franse als Nederlandse ondernemingen binnen de ExxonMobil groep.

De prudentiële aspecten van het beheer van het ExxonMobil OFP, het reglementair kader en de toezichtsbevoegdheid zijn onderworpen aan de Belgische wet- en regelgeving - aangezien het ExxonMobil OFP gevestigd is in België. Voor wat de Nederlandse pensioenregelingen betreft, is het OFP echter verplicht om de Nederlandse sociale- en arbeidswetgeving na te leven.

Ten tijde van de gang naar België hebben de Nederlandse Bijdragende Ondernemingen en het ExxonMobil OFP besloten om een sociaal comité (hierna “Pensioenraad”) aan te stellen. De Pensioenraad werd opgericht om de bestaande medezeggenschap structuur van onze voormalige Stichting Pensioenfonds “Protector”, zo goed mogelijk verder te zetten binnen het ExxonMobil OFP.

De Pensioenraad ziet te allen tijde toe op een evenwichtige belangenafweging in het kader van het specifieke belang van het Nederlands Afzonderlijk Vermogen en het algemeen belang van het ExxonMobil OFP en doet dit bij haar (verbindende) advisering en besluitvorming. De rol en bevoegdheden evenals de samenstelling van de pensioenraad is beschreven in de pensioenraadovereenkomst.

Bevoegdheden die onder het instemmingsrecht van de Nederlandse ondernemingsraad vallen, zijn opgenomen in de ondernemingsovereenkomst tussen Esso Nederland B.V. en de Ondernemingsraad van ExxonMobil in Nederland.
 

Samenstelling van de Pensioenraad
De Pensioenraad bestaat uit acht leden, die allen actieve of gepensioneerde deelnemer zijn van de Nederlandse pensioenregelingen die worden beheerd door het ExxonMobil OFP. De zittingstermijn is vier jaar.

Vier werkgeversleden worden benoemd door de Nederlandse Bijdragende Ondernemingen. Minimaal één werkgeverslid dient ook deel uit te maken van de Raad van Bestuur van het ExxonMobil OFP.

Twee actieve deelnemersleden worden gekozen middels verkiezingen uit en door de deelnemers waarbij tevens een aantal opvolgende leden wordt vastgesteld. De kandidaat dient minstens één jaar deelnemer te zijn en in één van de Benelux landen te wonen. De kandidaat die binnen de zittingstermijn van deze vier jaar met pensioen gaat, dient op de pensioendatum af te treden.

Twee pensiongerechtigde leden worden gekozen middels verkiezingen uit en door de pensioengerechtigden waarbij tevens een aantal opvolgende leden wordt vastgesteld. De kandidaat dient zelf een pensioenuitkering van het ExxonMobil OFP te ontvangen, met uitzondering van diegenen die een wezenpensioen ontvangen en diegenen die een uitkering krijgen naar aanleiding van de wet verevening pensioenrechten bij scheiding, tenzij het een geconverteerd recht betreft.  De kandidaat dient in één van de Benelux landen te wonen.

Inmiddels is de termijn voor kandidaatstelling voorbij. Er hebben zich voor de vertegenwoordiging van de actieven zes werknemers kandidaat gesteld. Voor de vertegenwoordiging van de gepensioneerden hebben zich drie gepensioneerden kandidaat gesteld.

Hier vind je de kandidaten!