Stel jij je kandidaat voor de Pensioenraad?
In 2024 zijn er verkiezingen voor de vertegenwoordigers van de actieve deelnemers en de gepensioneerden. Ben jij langer dan een jaar actieve deelnemer van het EM OFP of ben je gepensioneerde en wil je je inzetten voor het pensioenfonds, beschik je over voldoende tijd om je in de materie te verdiepen en heb je affiniteit met het reilen en zeilen van een pensioenfonds dan is kandidaatstelling voor de pensioenraad misschien wel op jouw lijf geschreven.

Inmiddels is de termijn voor kandidaatstelling voorbij. Er hebben zich voor de vertegenwoordiging van de actieven zes werknemers kandidaat gesteld. Voor de vertegenwoordiging van de gepensioneerden hebben zich drie gepensioneerden kandidaat gesteld.

Hier vind je de kandidaten!


Wat worden mijn verplichtingen als lid van de Pensioenraad?
Hierbij een greep uit de bevoegdheden van de Pensioenraad:

 • het ontvangen van informatie over het financieel en administratief beheer van het Nederlands afzonderlijk vermogen
 • het verlenen van advies over elk voorgenomen besluit dat impact heeft op:
  • de pensioenregeling, voor zover dat niet onder de instemmingsbevoegdheid van de NL OR valt
  • de ontwikkeling van de financiële positie (ALM studie)
  • wijzigingen aan fondsdocumenten 
  • implementeren van wijzigingen in wet- en regelgeving (o.a. in het kader van de Wet toekomst pensioenen)
 • het verlenen van een verbindend advies ten aanzien van:
  • vaststellen of wijzigen van de overeenkomsten met pensioenbeheerders
  • vaststellen communicatieplan en jaarplan kalender
  • vaststellen of wijzigen van het Nederlands luik van het financieringsplan
  • collectieve waardeoverdrachten
  • het goedkeuren van de wijzigingen aan de Pensioenraadovereenkomst

De Raad van Bestuur van het ExxonMobil OFP zal het verbindend advies van de Pensioenraad naleven in haar besluitvorming. De Pensioenraad kan in het kader van haar bevoegdheden rechtstreekse contacten hebben voor overleg met de Raad van Bestuur van het ExxonMobil OFP.

Naast de deelname aan de reguliere vergaderingen van de Pensioenraad zal ook twee maal per jaar worden vergaderd met de pensioencommissie van de Ondernemingsraad. In deze vergaderingen zal de Pensioenraad verslag doen van haar activiteiten m.b.t. het pensioenfonds als geheel en specifiek voor het Nederlandse deel.


Verkiezingsprocedure
De kandidaten moeten door ten minste vijf actieve respectievelijk vijf pensioengerechtigde deelnemers schriftelijk (of elektronisch) worden gesteund.

Het is belangrijk dat de Pensioenraad deskundig en divers wordt samengesteld. Wat betreft deskundigheid heeft de Pensioenraad een profielschets voor de kandidaten opgesteld.  Om optimaal te functioneren vindt de Pensioenraad diversiteit belangrijk en hierom worden uitdrukkelijk ook vrouwen en jongeren uitgenodigd om zich kandidaat te stellen.

Begin februari zal de oproep tot kandidaatstelling verzonden worden naar alle actieve deelnemers en gepensioneerden.

De schriftelijke of elektronische kandidaatstelling dient uiterlijk 8 maart 2024 door de Verkiezingscommissie te zijn ontvangen op volgend (e-mail) adres:

ExxonMobil OFP Verkiezingscommissie; t.a.v.  Diane Smits (kamer 4.18), Botlekweg 121, Havennummer 4060, 3197 KA Botlek, Rotterdam

 

Wat zijn de volgende stappen?

 • Op de website https://www.exxonmobilofp.nl/meer-informatie/belangrijke-documenten/ vind je een formulier voor de kandidaatstelling.  Er is een formulier voor actieve deelnemers en een formulier voor gepensioneerden. Als je je kandidaat wilt stellen dan dient het betreffende formulier uiterlijk 8 maart 2024 te zijn ontvangen door de Verkiezingscommissie.
 • De potentiële kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de Verkiezingscommissie over de geschiktheidseisen. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van maart.
 • Indien het aantal kandidaten even groot is als het aantal zetels, zullen er geen verkiezingen worden uitgeschreven en worden de voorgedragenen geacht te zijn gekozen.
 • Indien er meer kandidaten zijn dan vacatures, zullen er verkiezingen worden uitgeschreven.
 • Vervolgens kunnen alle kandidaten zich voorstellen op de pensioenwebsite.
 • De ‘stembiljetten’, met vermelding van de details van de kandidaten, worden begin april naar de kiesgerechtigden verstuurd.
 • Iedere deelnemer kan zijn/haar stem uitbrengen voor 24 april 20224.
 • De stemmen zullen ‘geteld’ worden door het Stembureau dat is samengesteld door max. 3 genomineerde leden door de OR en max. 3 leden genomineerd door de VGEM.
 • De Pensioenraad zal begin mei de uitslag bekend maken.
   

Samenstelling van de Verkiezingscommissie
De pensioenraad heeft in de laatste vergadering van 2023 de Verkiezingscommissie geïnstalleerd, bestaande uit Johan Schulte (PR lid namens werkgever), Paul de Jonge (PR lid namens de gepensioneerden), Diane Smits (lid dagelijks bestuur EM OFP) en Tineke Haven (extern adviseur Mercer). Zij zullen de verkiezingen begeleiden en de gesprekken inzake de geschiktheidseisen voeren met de kandidaten.