Kandidaatstelling voor de pensioenraad
Wat worden mijn verplichtingen als lid van de Pensioenraad?
Hierbij een greep uit de bevoegdheden van de Pensioenraad :

 • het ontvangen van informatie over het financieel en administratief beheer van het Nederlands afzonderlijk vermogen.
 • het verlenen van advies over elk voorgenomen besluit dat impact heeft op:
  - de pensioenregeling, voor zover dat niet onder de instemmingsbevoegdheid van de NL OR valt
  - de ontwikkeling van de financiële positie (ALM studie)
  - wijzigingen aan fondsdocumenten
  - implementeren van wijzigingen in wet- en regelgeving (o.a. in het kader van het pensioenakkoord)
   
 • het verlenen van een verbindend advies ten aanzien van:
  - vaststellen of wijzigen van de overeenkomsten met pensioenbeheerders
  - vaststellen communicatieplan en jaarplan kalender
  - vaststellen of wijzigen van het Nederlands luik van het financieringsplan
  - collectieve waardeoverdrachten
  - het goedkeuren van de wijzigingen aan de Pensioenraadovereenkomst


De Raad van Bestuur van het ExxonMobil OFP zal het verbindend advies van de Pensioenraad naleven in haar besluitvorming. De Pensioenraad kan in het kader van haar bevoegdheden rechtstreekse contacten hebben voor overleg met de Raad van Bestuur van het ExxonMobil OFP.

Naast de deelname aan de reguliere vergaderingen van de Pensioenraad zal ook twee maal per jaar worden vergaderd met de pensioencommissie van de Ondernemingsraad. In deze vergaderingen zal de Pensioenraad verslag doen van haar activiteiten m.b.t. het pensioenfonds als geheel en specifiek voor het Nederlands Afzonderlijk Vermogen.

Verkiezingsprocedure
De kandidaten moeten door ten minste vijf actieve respectievelijk vijf pensioengerechtigde deelnemers schriftelijk (of elektronisch) worden gesteund.

Het is belangrijk dat de Pensioenraad deskundig en divers wordt samengesteld. Wat betreft deskundigheid heeft de Pensioenraad een profielschets voor de kandidaten opgesteld welke u in bijlage kan terugvinden. Om optimaal te functioneren vindt de Pensioenraad diversiteit belangrijk en hierom worden uitdrukkelijk ook vrouwen en jongeren uitgenodigd om zich kandidaat te stellen.

De schriftelijke of elektronische kandidaatstelling dient uiterlijk 12 oktober 2020 door de Verkiezingscommissie te zijn ontvangen op volgend (e-mail) adres:
ExxonMobil OFP Dagelijks Bestuur; t.a.v. Eva Van Aelst;
Graaf Engelbertlaan 75, 4837 DS Breda
Eva.vanaelst@exxonmobil.com
 

Wat zijn de volgende stappen?

 • op de website www.exxonmobilofp.nl (bij Meer Informatie/Belangrijke Documenten/Overig) vindt u een formulier voor de kandidaatstelling. Er is een formulier voor actieve deelnemers en een formulier voor gepensioneerden. Als u zich kandidaat wilt stellen dan dient het betreffende formulier uiterlijk 12 oktober 2020 te zijn ontvangen door de Verkiezingscommissie.
 • indien het aantal kandidaten even groot is als het aantal zetels, zullen er geen verkiezingen worden uitgeschreven en worden de voorgedragenen geacht te zijn gekozen.
 • indien er meer kandidaten zijn dan vacatures, zullen er verkiezingen worden uitgeschreven
 • de potentiële kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de Verkiezingscommissie over de geschiktheidseisen. Dit gesprek zal plaatsvinden op 26 of 27 oktober.
 • vervolgens kunnen alle kandidaten zich voorstellen op de pensioenwebsite.
 • de stembiljetten, met vermelding van de details van de kandidaten, worden eind november naar de kiesgerechtigden verstuurd.
 • iedere deelnemer kan zijn stem uitbrengen voor 9 december 2020
 • de stemmen zullen geteld worden door het Stembureau dat is samengesteld door 3 genomineerde leden door de OR en 3 leden genomineerd door de VGEM.
 • de Pensioenraad zal midden december de uitslag bekend maken.

Volg vanaf oktober het verkiezingstraject via de pensioenwebsite: www.exxonmobilofp.nl