Aanvullende pensioenvoorzieningen

In Nederland heeft iedereen de mogelijkheid fiscaal aantrekkelijk te sparen voor extra pensioen. Dit heet individueel aanvullend pensioen (oftewel: de derde pijler van het pensioenstelsel. Individueel sparen kan bijvoorbeeld door lijfrente, koopsommen en levensverzekeringen.

ANW-hiaatpensioen

In het pensioenfonds ExxonMobil OFP is voor iedere (actieve) deelnemer een ANW-hiaat voorzien ter grootte van een halve ANW-uitkering.  Daarbij maakt het geen verschil of uw partner bij uw overlijden wel of geen recht heeft op een ANW-uitkering. De uiterking stopt als je partner een AOW-uitkering krijgt of eerder overlijdt. 

Anw-uitkering

De Anw (Algemene nabestaanden wet) is een uitkering van de overheid aan nabestaanden. Deze uitkering kan je partner na je overlijden bovenop onze uitkering(en) ontvangen. Je moet aan voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor deze uitkering. Meer informatie vind je op www.svb.nl

Als uw partner niet voldoet aan één van de deze bovenstaande voorwaarden kunt u door middel van het afsluiten van een Anw-hiaatverzekering uw partner verzekeren voor deze ongewenste situatie. Indien uw partner dan niet in aanmerking komt voor de ANW-uitkering krijgt uw partner een bedrag uitgekeerd vanuit de Anw-hiaatverzekering ter hoogte van de ANW-uitkering van de overheid. Informeer hiervoor bij een lokale verzekeraar naar keuze.
In het pensioenfonds ExxonMobil OFP is voor iedere (actieve) deelnemer een ANW-hiaat gedekt ter grootte van een halve ANW-uitkering. Daarbij maakt het geen verschil of uw partner bij uw overlijden wel of geen recht heeft op een ANW-uitkering.

AOW-uitkering

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een volksverzekering voor mensen die in Nederland hebben gewoond of gewerkt. Je krijgt een volledige AOW als je in de 50 jaar voor je AOW-leeftijd altijd in Nederland hebt gewoond of gewerkt. Wanneer je je AOW-leeftijd hebt bereikt, ontvang je de AOW-uitkering. Heb je buiten Nederland gewoond of gewerkt? Dan heb je waarschijnlijk minder AOW opgebouwd. De overheid houdt dan per gemist jaar 2% in op je AOW uitkering. Meer informatie vind je op www.svb.nl

Afkoop

Als je een klein pensioen hebt opgebouwd, mag het pensioen worden afgekocht. Je ontvangt dan een eenmalig bedrag. Je ontvangt hierna geen pensioen meer van de pensioenuitvoerder. De pensioenaanspraak kan 2 jaar na je uitdiensttreding worden afgekocht, deze moet dan wel lager zijn dan het wettelijk maximum. 

Bedrag ineens

In het nieuwe stelsel is er afgesproken dat je maximaal 10% van jouw pensioengeld in één keer mag opnemen. Dit mag op de pensioendatum. Dit wordt zeer waarschijnlijk mogelijk in het huidige contract vanaf 1 januari 2024. Dit is onderdeel van het wetsvoorstel ‘Bedrag ineens, RVU en verlofsparen’.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. 

Bijzonder partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen is een losgekoppeld deel van het partnerpensioen. Het bijzonder partnerpensioen is bedoeld voor je ex-partner. 

Conversie

Bij conversie wordt de waarde van het verevende ouderdomspensioen én het bijzonder partnerpensioen (waar de ex-partner recht op heeft na de scheiding) omgezet in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen voor de ex-partner.

Deelnemer

De Pensioenwet definieert een deelnemer als een persoon, voor wie geld in een Pensioenfonds wordt bijeengebracht. In een meer algemene definitie zijn deelnemers de personen die deelnemen aan een pensioenregeling, en die op grond daarvan aanspraken op ouderdomspensioen verwerven.

Deeltijdpensioen

Het is mogelijk om met deeltijdpensioen te gaan. Deeltijdpensioen is een vorm van pensioen waarbij de deelnemer voor een deel met pensioen gaat en voor een deel blijft werken. Er wordt dan nog pensioen opgebouwd over het aantal uren dat wordt gewerkt. 

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en de waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen (zonder toekomstige indexatie). De dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds. 

DNB

DNB staat voor De Nederlandsche Bank. Deze instantie houdt toezicht op pensioenfondsen, banken en verzekeraars.

Flexibele pensionering

Van flexibele pensionering is sprake wanneer een pensioenregeling aan deelnemers de mogelijkheid biedt om—binnen bepaalde grenzen—zelf de pensioeningangsdatum te kiezen.

Flexibele premieregeling

Een van de twee contractvormen in het nieuwe pensioenstelsel. Dit is de contractvorm die het meeste flexibiliteit en keuzevrijheid biedt. Zo heeft deze contractvorm meer individuele kenmerken zoals meer of minder risicovol beleggen en kan er gekozen worden voor een risicodelingsreserve.

Franchise 

Omdat je later ook AOW via de overheid ontvangt, hoef je niet over je hele pensioengevend salaris pensioen op te bouwen. Daar wordt een bedrag van afgetrokken: de franchise. Dit is een vast bedrag dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld.

Haalbaarheidstoets

De haalbaarheidstoets is een toets, die wordt uitgevoerd over een periode van 60 prognosejaren. Het doel van deze toets is om de ontwikkeling van de koopkracht van het pensioen inzichtelijk te maken.

Indexatie

De toeslagverlening is het verhogen van de pensioenen volgens de afspraken van het pensioenreglement. Dat kan een vast percentage zijn, maar het percentage kan ook afgeleid zijn van het loonindexcijfer of prijsindexcijfer. Het doel van indexatie is het min of meer waardevast houden van het pensioen.

Invaren

Invaren is het verhuizen van jouw pensioenrechten en aanspraken naar de nieuwe regeling. Bij de overstap naar het nieuwe stelsel betekent het dat het opgebouwde pensioenvermogen wordt verdeeld in persoonlijk pensioenvermogen voor alle mensen die deelnemen aan de nieuwe regeling. Hierover moeten de sociale partners een besluit nemen.

Lifecycle beleggen

Bij lifecycle beleggen heeft iedere leeftijd een andere beleggingsmix, met als vaste kenmerk dat het beleggingsrisico afneemt naarmate je ouder wordt. Jongeren kunnen meer risico lopen dan ouderen en beleggen daarom een groter percentage van hun vermogen risicovoller.

Middelloonregeling

De middelloonregeling is een regeling waarbij je pensioen gebaseerd is op je gemiddelde salaris tijdens je loopbaan. Ieder dienstjaar wordt met het overeengekomen percentage van de pensioengrondslag (het pensioengevend salaris minus de franchise) het pensioen opgebouwd. Als je meer gaat verdienen, ga je vanaf dat moment ook meer pensioen opbouwen. 

Nabestaanden

Een nabestaande is de echtgeno(o)t(e) of erkende partner van een overleden (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde van de pensioenregeling. 

Nabestaandenpensioen

Verzamelnaam voor weduwen-, weduwnaars- en partnerpensioen, soms ook voor wezenpensioen.

Opbouwfase

De opbouwfase is de periode waarin je pensioen opbouwt. In Nederland wordt er gemiddeld zo'n 45 jaar pensioen opgebouwd. Het is de periode vanaf dat je start met werken totdat je met pensioen gaat.

Opbouwpercentage

Het opbouwpercentage is het percentage van de pensioengrondslag (het pensioengevend salaris minus de franchise) dat elk jaar aan pensioen wordt opgebouwd. 

Ouderdomspensioen

Het pensioen dat je vanaf je pensioneren totdat je overlijdt krijgt. 

Partner

Pensioenfonds ExxonMobil OFP verstaat onder een partner degene met wie de deelnemer is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Ook als een deelnemer samenwoont, kan de partner recht hebben op het partnerpensioen. Je moet dan een notariële samenlevingsovereenkomst afgesloten hebben. Ook moet je je partner hebben aangemeld bij het pensioenfonds. 

Partnerpensioen

Dit is het pensioen wat na je overlijden aan je partner wordt uitgekeerd. Zolang je partner leeft zal hij/zij deze uitkering ontvangen.

Pensioenaanspraak

Dit is je aanspraak op je pensioen. Het is het brutobedrag dat de (gewezen) deelnemer in de toekomst als periodieke pensioenuitkering tegemoet kan zien. 

Pensioendatum

Dit is de ingangsdatum van het ouderdomspensioen.

Pensioengerechtigde leeftijd

Dit is de leeftijd waarop aanspraak kan worden gemaakt op het ouderdomspensioen.

Pensioengevend salaris

Het pensioengevend salaris is het salaris dat wordt meegeteld voor je pensioenopbouw. 

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is je fulltime pensioengevend salaris minus de franchise van dat jaar. De pensioengrondslag is het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt. Als je parttime werkt, wordt de pensioengrondslag nog vermenigvuldigd met het parttimepercentage. 

Pensioenopbouw via de werkgever

Dit wordt vaak de tweede pijler van de pensioenopbouw genoemd. Ongeveer 90% van alle werkgevers heeft een aanvullende pensioenregeling voor werknemers. Meestal betaalt de werkgever ongeveer ⅔ van de pensioenpremie. De werknemer betaalt ⅓. Maar de werkgever kan ook de gehele premie betalen. Pensioenfondsen beheren en beleggen het ingelegde geld. Zij betalen later het pensioen uit dat iemand heeft opgebouwd. Dit is een aanvulling op de AOW.

Pensioenpremie

Pensioenpremie is een bedrag dat per afgesproken periode (meestal maandelijks) door de werkgever wordt betaald. Hiermee wordt pensioen opgebouwd. In de meeste gevallen legt de werkgever ⅔ van de premie in en de werknemer ⅓ van de premie. Maar de werkgever kan ook de gehele premie betalen. Het pensioenfonds belegt het ingelegde geld.

Pensioenreglement

In het pensioenreglement is de pensioenregeling vastgelegd. 

Pensioenuitvoerder

Pensioenuitvoerders zijn pensioenfondsen en verzekeraars die een pensioenregeling uitvoeren. 

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

In de pensioenregeling van ExxonMobil OFP is de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid opgenomen. Dat houdt in dat bij volledige arbeidsongeschiktheid het pensioenfonds de pensioenopbouw voorzet. 

Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU)

RVU staat voor Regeling voor Vervroegd Uittreden. In Nederland bestaat de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Door de RVU is er tijdelijk een mogelijkheid voor de werkgever om een werknemer die vervroegd uittreedt tegemoet te komen zonder fiscale strafheffing.

Rekenrente

Met de rekenrente bepalen pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen. De rekenrente wordt maandelijks gepubliceerd door DNB.

Sociale partners

Sociale partners is een ander woord voor werknemers en werkgevers. Werkgevers kunnen worden vertegenwoordigd door werkgeversorganisaties. Werknemers kunnen worden vertegenwoordigd door vakbonden.

Solidaire premieregeling

Eén van de twee contractvormen in het nieuwe pensioenstelsel. Dit is de meest solidaire contractvorm, met meer collectieve kenmerken (zoals een uniforme beleggingsmix) en minder keuzevrijheid. Ook omvat deze contractvorm standaard een solidariteitsreserve.

Te bereiken pensioen

Het te bereiken pensioen is de pensioenaanspraak die behaald kan worden als tot de pensioengerechtigde leeftijd aan de pensioenregeling van ExxonMobil OFP wordt deelgenomen, gebaseerd op de op dit moment bekende gegevens.

Toegetreden Ondernemingen (TO)

Toegetreden Ondernemingen zijn de Nederlandse ExxonMobil ondernemingen voor welke de ExxonMobil OFP de pensioenregelingen uitvoert. Op 1 januari 2015 zijn dit de volgende vennootschappen: Esso Nederland B.V., ExxonMobil Chemical Holland B.V. en ExxonMobil Financial Services B.V.

Toeslag

Zie indexatie.

Transitie

Met de transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel wordt de overstap naar een premieregeling met een leeftijdsonafhankelijke premie bedoeld, inclusief alle afspraken over invaren, indexatie en eventuele compensatie.

Transitieplan

Het transitieplan is de basis voor jouw overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Het beschrijft de overstap naar de nieuwe pensioenregeling.

UFR

UFR staat voor Ultimate Forward Rate. Dit is de rekenmethode die DNB hanteert voor het berekenen van de rekenrente met een looptijd van langer dan 20 jaar. 

Uitkeringsfase

De uitkeringsfase is de periode waarin het opgebouwde pensioen wordt uitgekeerd. De uitkeringsfase begint als je met pensioen gaat.

Uitkeringsregeling

Een uitkeringsregeling wordt ook wel een DB-regeling (Defined Benefit) genoemd. Dit is een pensioenregeling waarbij de pensioenuitkering (hoeveel pensioen je straks krijgt) vooraf vastligt. In het nieuwe pensioenstelsel bestaan geen DB-regelingen meer, maar stappen we over op DC-regelingen.

Uitruil

Uitruil is de mogelijkheid om een deel van het partnerpensioen of het hele partnerpensioen dat je hebt opgebouwd om te zetten in extra ouderdomspensioen. Of andersom. Heb je een partner, dan moet hij of zij hiermee instemmen.

Uniform Pensioenoverzicht

Elke pensioenuitvoerder is verplicht het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) te verstrekken aan haar deelnemers. Je vindt hierop een overzicht van je pensioenaanspraken. Het UPO ziet er inhoudelijk bij alle pensioenuitvoerders in grote lijnen hetzelfde uit.

Verevening

Na een scheiding wordt het pensioen volgens de wet  verevend. Bij verevening krijgt de ex-partner recht op een gedeelte van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de duur van het huwelijk.

Waardeoverdracht

Als je een nieuwe baan krijgt, kun je je opgebouwde pensioen meenemen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. De overdrachtswaarde wordt door de nieuwe pensioenuitvoerder omgezet in extra pensioen. 

Waardevast

Als de stijging van het pensioen gelijk opgaat met de inflatie dan is het pensioen waardevast. De koopkracht van het pensioen blijft op die manier gelijk. 

Wezenpensioen

Dit is het pensioen wat na je overlijden aan je eventuele kinderen onder 21 jaar wordt uitgekeerd. Als het kind studeert (geldt tot de leeftijd van maximaal 27 jaar) of arbeidsongeschikt is.