ANW-hiaatpensioen

In het pensioenfonds ExxonMobil OFP is voor iedere (actieve) deelnemer een ANW-hiaat voorzien ter grootte van een halve ANW-uitkering.  Daarbij maakt het geen verschil of uw partner bij uw overlijden wel of geen recht heeft op een ANW-uitkering. De uiterking stopt als je partner een AOW-uitkering krijgt of eerder overlijdt. Indien je wenst, kan je de andere helft bijverzekeren via ASR.  Meer informatie kan je bekomen bij de personeelsdienst. 

 

Anw-uitkering

De Anw (Algemene nabestaanden wet) is een uitkering van de overheid aan nabestaanden. Deze uitkering kan je partner na je overlijden bovenop onze uitkering(en) ontvangen. Je moet aan voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor deze uitkering. Meer informatie vind je op www.svb.nl

Als uw partner niet voldoet aan één van de deze bovenstaande voorwaarden kunt u door middel van het afsluiten van een Anw-hiaatverzekering uw partner verzekeren voor deze ongewenste situatie. Indien uw partner dan niet in aanmerking komt voor de ANW-uitkering krijgt uw partner een bedrag uitgekeerd vanuit de Anw-hiaatverzekering ter hoogte van de ANW-uitkering van de overheid. Informeer hiervoor bij een lokale verzekeraar naar keuze.
In het pensioenfonds ExxonMobil OFP is voor iedere (actieve) deelnemer een ANW-hiaat gedekt ter grootte van een halve ANW-uitkering. Daarbij maakt het geen verschil of uw partner bij uw overlijden wel of geen recht heeft op een ANW-uitkering. Indien u dit wenst, kunt u de andere helft bijverzekeren bij ASR. Informeer hiervoor bij uw lokale afdeling personeelszaken.

 

AOW-uitkering

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een volksverzekering voor mensen die in Nederland hebben gewoond of gewerkt. Je krijgt een volledige AOW als je in de 50 jaar voor je AOW-leeftijd altijd in Nederland hebt gewoond of gewerkt. Wanneer je je AOW-leeftijd hebt bereikt, ontvang je de AOW-uitkering. Heb je buiten Nederland gewoond of gewerkt? Dan heb je waarschijnlijk minder AOW opgebouwd. De overheid houdt dan per gemist jaar 2% in op je AOW uitkering. Meer informatie vind je op www.svb.nl

Afkoop

Als je een klein pensioen hebt opgebouwd, mag het pensioen worden afgekocht. Je ontvangt dan een eenmalig bedrag op het moment dat je met pensioen gaat. Je ontvangt hierna geen pensioen meer van de pensioenuitvoerder. 

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. 

Bijzonder partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen is een losgekoppeld deel van het partnerpensioen. Het bijzonder partnerpensioen is bedoeld voor je ex-partner. 

Conversie

Bij conversie wordt de waarde van het verevende ouderdomspensioen én het bijzonder partnerpensioen (waar de ex-partner recht op heeft na de scheiding) omgezet in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen voor de ex-partner.

Deelnemer

De Pensioenwet definieert een deelnemer als een persoon, voor wie geld in een Pensioenfonds wordt bijeengebracht. In een meer algemene definitie zijn deelnemers de personen die deelnemen aan een pensioenregeling, en die op grond daarvan aanspraken op ouderdomspensioen verwerven.

Deeltijdpensioen

Het is mogelijk om met deeltijdpensioen te gaan. Deeltijdpensioen is een vorm van pensioen waarbij de deelnemer voor een deel met pensioen gaat en voor een deel blijft werken. Er wordt dan nog pensioen opgebouwd over het aantal uren dat wordt gewerkt. 

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en de waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen (zonder toekomstige indexatie). De dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds. 

DNB

DNB staat voor De Nederlandsche Bank. Deze instantie houdt toezicht op pensioenfondsen, banken en verzekeraars.

Flexibele pensionering

Van flexibele pensionering is sprake wanneer een pensioenregeling aan deelnemers de mogelijkheid biedt om—binnen bepaalde grenzen—zelf de pensioeningangsdatum te kiezen.

Franchise 

Omdat je later ook AOW via de overheid ontvangt, hoef je niet over je hele pensioengevend salaris pensioen op te bouwen. Daar wordt een bedrag van afgetrokken: de franchise. Dit is een vast bedrag dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld.

Haalbaarheidstoets

De haalbaarheidstoets is een toets, die wordt uitgevoerd over een periode van 60 prognosejaren. Het doel van deze toets is om de ontwikkeling van de koopkracht van het pensioen inzichtelijk te maken.

Indexatie

De toeslagverlening is het verhogen van de pensioenen volgens de afspraken van het pensioenreglement. Dat kan een vast percentage zijn, maar het percentage kan ook afgeleid zijn van het loonindexcijfer of prijsindexcijfer. Het doel van indexatie is het min of meer waardevast houden van het pensioen.

Middelloonregeling

De middelloonregeling is een regeling, waarbij je pensioen gebaseerd is op je gemiddelde salaris tijdens je loopbaan. Ieder dienstjaar wordt met het overeengekomen percentage van de pensioengrondslag (het pensioengevend salaris minus de franchise) het pensioen opgebouwd. Als je meer gaat verdienen, ga je vanaf dat moment ook meer pensioen opbouwen. 

Nabestaanden

Een nabestaande is de echtgeno(o)t(e) of erkende partner van een overleden (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde van de pensioenregeling. 

Nabestaandenpensioen

Verzamelnaam voor weduwen-, weduwnaars- en partnerpensioen, soms ook voor wezenpensioen.

Opbouwpercentage

Het opbouwpercentage is het percentage van de pensioengrondslag (het pensioengevend salaris minus de franchise) dat elk jaar aan pensioen wordt opgebouwd. 

Ouderdomspensioen

Het pensioen dat je vanaf je pensioneren totdat je overlijdt krijgt. 

Partner

Pensioenfonds ExxonMobil OFP verstaat onder een partner degene met wie de deelnemer is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Ook als een deelnemer samenwoont, kan de partner recht hebben op het partnerpensioen. Je moet dan een notariële samenlevingsovereenkomst afgesloten hebben. Ook moet je je partner hebben aangemeld bij het pensioenfonds. 

Partnerpensioen

Dit is het pensioen wat na je overlijden aan je partner wordt uitgekeerd. Zolang je partner leeft zal hij/zij deze uitkering ontvangen.

Pensioenaanspraak

Dit is je aanspraak op je pensioen. Het is het brutobedrag dat de (gewezen) deelnemer in de toekomst als periodieke pensioenuitkering tegemoet kan zien. 

Pensioendatum

Dit is de ingangsdatum van het ouderdomspensioen.

Pensioengerechtigde leeftijd

Dit is de leeftijd waarop aanspraak kan worden gemaakt op het ouderdomspensioen.

Pensioengevend salaris

Het pensioengevend salaris is het salaris dat wordt meegeteld voor je pensioenopbouw. 

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is je fulltime pensioengevend salaris minus de franchise van dat jaar. De pensioengrondslag is het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt. Als je parttime werkt, wordt de pensioengrondslag nog vermenigvuldigd met het parttimepercentage. 

Pensioenreglement

In het pensioenreglement is de pensioenregeling vastgelegd. 

Pensioenuitvoerder

Pensioenuitvoerders zijn pensioenfondsen en verzekeraars die een pensioenregeling uitvoeren. 

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

In de pensioenregeling van ExxonMobil OFP is de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid opgenomen. Dat houdt in dat bij volledige arbeidsongeschiktheid het pensioenfonds de pensioenopbouw voorzet. 

Rekenrente

Met de rekenrente bepalen pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen. De rekenrente wordt maandelijks gepubliceerd door DNB.

Te bereiken pensioen

Het te bereiken pensioen is de pensioenaanspraak die behaald kan worden als tot de pensioengerechtigde leeftijd aan de pensioenregeling van ExxonMobil OFP wordt deelgenomen, gebaseerd op de op dit moment bekende gegevens.

Toegetreden Ondernemingen (TO)

Toegetreden Ondernemingen zijn de Nederlandse ExxonMobil ondernemingen voor welke de ExxonMobil OFP de pensioenregelingen uitvoert. Op 1 januari 2015 zijn dit de volgende vennootschappen: Esso Nederland B.V., ExxonMobil Chemical Holland B.V. en ExxonMobil Financial Services B.V.

UFR

UFR staat voor Ultimate Forward Rate. Dit is de rekenmethode die DNB hanteert voor het berekenen van de rekenrente met een looptijd van langer dan 20 jaar. 

Uitruil

Uitruil is de mogelijkheid om een deel van het partnerpensioen of het hele partnerpensioen dat je hebt opgebouwd om te zetten in extra ouderdomspensioen. Of andersom. Heb je een partner, dan moet hij of zij hiermee instemmen.

Uniform Pensioenoverzicht

Elke pensioenuitvoerder is verplicht het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) te verstrekken aan haar deelnemers. Je vindt hierop een overzicht van je pensioenaanspraken. Het UPO ziet er inhoudelijk bij alle pensioenuitvoerders in grote lijnen hetzelfde uit.

Verevening

Na een scheiding wordt het pensioen volgens de wet  verevend. Bij verevening krijgt de ex-partner recht op een gedeelte van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de duur van het huwelijk.

Waardeoverdracht

Als je een nieuwe baan krijgt, kun je je opgebouwde pensioen meenemen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. De overdrachtswaarde wordt door de nieuwe pensioenuitvoerder omgezet in extra pensioen. 

Waardevast

Als de stijging van het pensioen gelijk opgaat met de inflatie dan is het pensioen waardevast. De koopkracht van het pensioen blijft op die manier gelijk. 

Wezenpensioen

Dit is het pensioen wat na je overlijden aan je eventuele kinderen onder 21 jaar wordt uitgekeerd. Als het kind studeert (geldt tot de leeftijd van maximaal 27 jaar) of arbeidsongeschikt is.