Omdat elk jaar de prijzen stijgen, probeert het pensioenfonds ook de pensioenen elk jaar iets te verhogen. Dat heet toeslag verlenen. Elk jaar besluit de Raad van Bestuur of het mogelijk is toeslag te verlenen. De financiering van de toeslagverlening wordt gedaan door de Bijdragende Ondernemingen.

Toeslagenbeleid

Zolang je in dienst blijft,  worden jouw opgebouwde aanspraken jaarlijks per 1 mei onvoorwaardelijk verhoogd met 100% van de procentuele stijging van het consumentenprijsindexcijfer van het CBS voor alle huishoudens.

Alles wordt steeds duurder. Gaat mijn pensioen ook omhoog?

Zolang je in dienst blijft, worden jouw opgebouwde aanspraken jaarlijks per 1 mei onvoorwaardelijk verhoogd met 100% van de procentuele stijging van het consumenten­prijsindex­cijfer van het CBS voor alle huishoudens. Dit wordt gerekend over de periode van een jaar dat eindigt op 31 december voorafgaand.

Ben je niet meer werkzaam bij ExxonMobil of misschien al met pensioen?

De pensioenrechten en pensioenaanspraken kunnen jaarlijks per 1 mei verhoogd worden met maximaal 90% van de procentuele stijging van het afgeleide consumentenprijs­indexcijfer van het CBS voor alle huishoudens. Dit wordt gerekend over de periode van een jaar dat eindigt op 31 december voorafgaand aan de verhoging en wordt afgerond op twee decimalen, met in het achterhoofd dat het percentage maximaal gelijk is aan het percentage waarmee de algemene lonen bij de werkgever zijn gestegen in het huidige kalenderjaar. De Raad van Bestuur zal de Bijdragende Ondernemingen jaarlijks tijdig informeren over het bedrag dat benodigd is om de verhoging van de pensioenen te financieren.

Een besluit tot toeslagverlening kan jaarlijks worden genomen door de Raad van Bestuur van het fonds, als de kosten van de toeslag via een aanvullende premie door de Bijdragende Ondernemingen zijn voldaan. De toeslag is dus voorwaardelijk, het is geen recht en het is niet zeker of deze altijd toegekend zal worden.

                                   Verhoging voorgaande jaren 
  Actieven  Gepensioneerden en slapers
2023 9.59% 6.00%
2022 5.71% 2.50%
2021 1.08% 0.00%
2020 2.65% 1.48%
2019 1.88% 1.32%
2018 1.45% 1.33%
2017 0.07% 0.00%
2016 0.60% 0.35%
2015 0.88% 0.51%
2014 nvt (eindloon) 0.97%