Wij beschermen de privacy van mensen van wie wij persoonsgegevens hebben. Dat zijn deelnemers, mensen die deelnemer waren, gepensioneerden, partners en kinderen. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres of burgerservicenummer. U kunt erop rekenen dat uw gegevens veilig zijn en dat wij ons houden aan de wetgeving die van toepassing is bij de verwerking hiervan.

Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is het ExxonMobil OFP. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt uw privacy
U mag: 
•    uw persoonsgegevens inzien;
•    uw persoonsgegevens veranderen als die niet kloppen;
•    uw persoonsgegevens laten wissen indien deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld;
•    uw persoonsgegevens (voor een deel) niet laten verwerken;
•    uw persoonsgegevens laten doorgeven aan een andere organisatie. Wij bewaren uw gegevens dan niet meer;
•    bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk te helpen
Dit doen wij met uw persoonsgegevens:
- Wij regelen uw pensioen. Want u maakte afspraken met uw werkgever over de uitvoering van uw pensioenovereenkomst. Voor dit gebruik kunt u zich niet afmelden. Anders kunnen wij ons niet houden aan de wettelijke regels.
- U krijgt informatie van ons over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld als uw pensioenregeling verandert.
- Wij leggen gegevens van u vast wanneer u ons, of de pensioenuitvoeringsdienst belt zodat we uw vraag kunnen behandelen, of wanneer u onze website bezoekt. U kunt dan denken aan cookies of inloggegevens wanneer u naar uw persoonlijke omgeving gaat.  
- Wanneer uw toestemming gevraagd wordt voor bepaalde gegevens, kunt u deze later altijd intrekken.
- Wij bewaren uw persoonsgegevens uw hele leven lang en ook nog daarna. Want (ex-) partners of nabestaanden krijgen soms nog jarenlang geld vanuit uw pensioen;
- De pensioenadministratie wordt namens ons uitgevoerd door Achmea Pensioenservices. Hiervoor hebben zij toegang tot uw persoonsgegevens. Ook ons communicatiebureau en de actuaris hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Nauwkeurigheid van gegevens
ExxonMobil OFP streeft ernaar de persoonsgegevens die worden verzameld nauwkeurig, volledig en bijgewerkt te houden waarbij we rekening houden met de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld. Deelnemers zijn ervoor verantwoordelijk de nauwkeurigheid en volledigheid van hun gegevens in stand te helpen houden en worden verwacht Achmea Pensioenservices op de hoogte te brengen bij eventuele veranderingen.

Wij hebben afspraken met Achmea Pensioenservices om uw privacy te beschermen
Achmea Pensioenservices verwerkt persoonsgegevens namens ons. Wij gaan voorzichtig om met uw persoonsgegevens. We hebben daarover afspraken met Achmea Pensioenservices. Bijvoorbeeld afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens. En afspraken over hoe Achmea Pensioenservices de werkzaamheden voor ons fonds moet uitvoeren. De afspraken staan in een overeenkomst.

Wij gebruiken cookies op onze website
Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om onze website te laten werken en te verbeteren. Meer informatie leest u in de cookieverklaring op ExxonMobilOFP.nl Als wij cookies plaatsen doen we dat enkel wanneer u hier toestemming voor gegeven hebt. U kunt deze toestemming ook altijd weer intrekken.

Vragen en Klachten
Indien u vragen heeft in verband met deze verklaring of bijkomende informatie wenst over de manier waarop ExxonMobil OFP met uw persoonsgegevens omgaat of indien u meer wilt weten over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met ons:

ExxonMobil OFP
Postbus 90170
5000LM Tilburg
Email: ExxonMobilOFP@achmea.nl
Website: ExxonMobilOFP.nl

Voor vragen die direct betrekking hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van het fonds. Deze is per email bereikbaar op het emailadres: Benelux.Data.Privacy.Officer@exxonmobil.com

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan verwijzen wij u naar de klachtenprocedure die eveneens gepubliceerd staat op deze website. U kunt ook direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van het fonds. Deze is per email bereikbaar op het emailadres: Benelux.Data.Privacy.Officer@exxonmobil.com

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Kijk af en toe of de privacyverklaring is veranderd
Wij kunnen de privacyverklaring namelijk aanpassen. Bijvoorbeeld als er iets verandert in de wet. Alle aanpassingen van deze Privacyverklaring zullen worden gepubliceerd op de Website: ExxonMobilOFP.nl