De Wet toekomst pensioenen (Wtp), die het nieuwe Pensioenakkoord regelt, krijgt steeds vastere vormen. Onze huidige pensioenregeling moet door de invoering van deze wet, aangepast worden. Hiervoor heeft ExxonMobil OFP begin 2020 een werkgroep samengesteld. De ‘werkgroep Pensioenakkoord’ vertegenwoordigt de belangen van de verschillende doelgroepen. In de werkgroep zitten ondernemingsraadsleden, pensioenraadsleden, werkgeversafgevaardigden en drie additionele gespecialiseerde leden.

Doel van de werkgroep
De werkgroep heeft het doel om met een evenwichtig voorstel te komen voor een nieuwe pensioenregeling die als basis dient voor het overleg tussen de sociale partners. Uitgangspunt hierbij is het behoud van een goede pensioenregeling, in lijn met onze visie op de lange termijn:

 1. Bestaande pensioenafspraken en de daaruit volgende opgebouwde rechten van gepensioneerden, slapers en actieven zoveel mogelijk zeker stellen.
 2. Voorstellen doen voor een nieuwe of aangepaste regeling, die zoveel mogelijk in lijn is met de bestaande afspraken op gebied van pensioenopbouw en -resultaat en die bij voorkeur zo veel mogelijk aansluit bij de wensen van de betrokken partijen.

Momenteel wordt er gewerkt aan het vaststellen van een nieuwe pensioenregeling. Daarna duurt het nog even tot de nieuwe regeling van kracht is. Pensioenfondsen hebben tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om de nieuwe regeling uit te gaan voeren.


De taken van de werkgroep
De taken van de werkgroep zijn als volgt omschreven:

 1. Suggesties doen met betrekking tot het opstarten en/of uitvoeren van lobby activiteiten die beogen de best mogelijke uitwerking van het Pensioenakkoord te krijgen voor de deelnemers en het OFP.
 2. De gevolgen van het Pensioenakkoord op de pensioenregeling en de financieringsafspraken in kaart brengen en verder uitwerken naarmate er meer detailinformatie beschikbaar zal zijn.
 3. Rekening houden met de beoogde wetgeving, een voorstel met alternatieven ontwikkelen voor:
  a. de reeds opgebouwde pensioenrechten en uitkeringen.
  b. de pensioenregeling en toekomstige pensioenopbouw.
  Voor beiden worden ook de financiële consequenties voor zowel werkgever als werknemer meegenomen.
 4. Advies geven met betrekking tot communicatie aan alle deelnemers.
   

Deze personen zitten in de werkgroep


 

Voortgang van de werkgroep
De Werkgroep is druk bezig met de voorbereidingen voor de implementatie van de Wtp. Ze wordt hierbij ondersteund door adviseurs en waar nodig de actuaris voor het maken van berekeningen.

Eén van de onderdelen in de Wtp is dat de pensioenaanspraken die zijn opgebouwd in de huidige uitkeringsregeling bij voorkeur collectief omgezet worden naar een premieregeling. Voor fondsen die niet in Nederland zijn ondergebracht, biedt de wet echter géén mogelijkheid om de reeds opgebouwde pensioenaanspraken collectief om te zetten. Daarnaast moet het omzetten evenwichtig gebeuren: iedereen (dus actieven, gepensioneerden, gewezen deelnemers en de werkgever) moeten evenwichtig worden behandeld bij het omzetten. Op verzoek van de werkgroep heeft de actuaris met berekeningen laten zien dat het voor ons ook niet mogelijk is het omzetten evenwichtig uit te voeren. Daarom zullen deze pensioenaanspraken voor het EM OFP in de huidige regeling achterblijven met de huidige afspraken. De werkgroep gaat bij zijn verdere werkzaamheden uit van niet collectief omzetten.

Er zal vervolgens gekeken worden naar hoe de nieuwe regels vertaald  kunnen worden naar een nieuwe regeling voor actieve deelnemers. Aan de hand van de kennis die is opgedaan worden de voor- en nadelen van verschillende opties voor de verschillende doelgroepen in kaart gebracht. Pas als de nieuwe regeling bekend is, kunnen we laten zien wat dit voor jou persoonlijk betekent. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.
 

Heb je vragen aan onze werkgroep?
Bekijk dan eerst onze Veelgestelde vragen over het Pensioenakkoord. Heb je na het lezen hiervan nog vragen? Vul dan ons vragenformulier in. Je kunt hier vragen stellen of een opmerking plaatsen over het Pensioenakkoord.

Regelmatig bespreken wij de vragen in de werkgroep. Het kan even duren voordat je een reactie vanuit de werkgroep ontvangt.