De Wet toekomst pensioenen (Wtp), die het nieuwe Pensioenakkoord regelt, krijgt steeds vastere vormen. Onze huidige pensioenregeling moet door de invoering van deze wet, aangepast worden. Hiervoor heeft ExxonMobil OFP begin 2020 een werkgroep samengesteld. De ‘werkgroep Pensioenakkoord’ vertegenwoordigt de belangen van de verschillende doelgroepen. In de werkgroep zitten ondernemingsraadsleden, pensioenraadsleden, werkgeversafgevaardigden en drie additionele gespecialiseerde leden.

Doel van de werkgroep
De werkgroep heeft het doel om met een evenwichtig voorstel te komen voor een nieuwe pensioenregeling die als basis dient voor het overleg tussen de sociale partners. Uitgangspunt hierbij is het behoud van een goede pensioenregeling, in lijn met onze visie op de lange termijn:

 1. Bestaande pensioenafspraken en de daaruit volgende opgebouwde rechten van gepensioneerden, slapers en actieven zoveel mogelijk zeker stellen.
 2. Voorstellen doen voor een nieuwe of aangepaste regeling, die zoveel mogelijk in lijn is met de bestaande afspraken op gebied van pensioenopbouw en -resultaat en die bij voorkeur zo veel mogelijk aansluit bij de wensen van de betrokken partijen.

Uiterlijk 1 januari 2025 zullen de sociale partners de nieuwe pensioenregeling vaststellen. Dit is in de wet geregeld. Daarna duurt het nog even tot de nieuwe regeling van kracht is. Pensioenfondsen hebben tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om de nieuwe regeling uit te gaan voeren.

De taken van de werkgroep
De taken van de werkgroep zijn als volgt omschreven:

 1. Suggesties doen met betrekking tot het opstarten en/of uitvoeren van lobby activiteiten die beogen de best mogelijke uitwerking van het Pensioenakkoord te krijgen voor de deelnemers en het OFP.
 2. De gevolgen van het Pensioenakkoord op de pensioenregeling en de financieringsafspraken in kaart brengen en verder uitwerken naarmate er meer detailinformatie beschikbaar zal zijn.
 3. Rekening houden met de beoogde wetgeving, een voorstel met alternatieven ontwikkelen voor:
  a. de reeds opgebouwde pensioenrechten en uitkeringen.
  b. de pensioenregeling en toekomstige pensioenopbouw.
  Voor beiden worden ook de financiële consequenties voor zowel werkgever als werknemer meegenomen.
 4. Advies geven met betrekking tot communicatie aan alle deelnemers.

Voortgang van de werkgroep
De Werkgroep is druk bezig met alle voorbereidingen voor de Wtp. Door de werkgroepleden wordt momenteel veel kennis opgedaan over verschillende onderwerpen in de Wtp. De werkgroep wordt hierbij ondersteund door adviseurs. Aan de hand van de kennis die is opgedaan worden de voor- en nadelen van verschillende opties in kaart gebracht. Er zijn al verschillende kennissessies verzorgd door onze actuaris om voldoende kennis op te bouwen over de nieuwe wetgeving en te begrijpen welke keuzes er gemaakt moeten worden. De keuzemogelijkheden en de gevolgen hiervan voor de verschillende doelgroepen zullen verder uitgewerkt worden. Ook is er een projectplan opgesteld van alle stappen die doorlopen moeten worden.

Zodra de wet is aangenomen en de nieuwe regels vervolgens zijn vertaald naar onze eigen regeling, kunnen we pas laten zien wat de nieuwe regels voor jou persoonlijk betekenen. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijke wijzigingen voor het EM OFP.

Deze personen zitten in de werkgroep

Kamervragen over toepassing voor Belgische fondsen
Het ExxonMobil OFP fonds is in België gevestigd en beheert het pensioen voor Nederlandse, Belgische en Franse deelnemers. Het Nederlands luik van het pensioenfonds dient te voldoen aan het Nederlandse sociaal- en arbeidsrecht, waartoe een groot deel van de nieuwe wet behoort. Verder dient het fonds te voldoen aan het financiële en prudentiële recht van België. Prudentieel recht houdt in dat het fonds moet waarborgen dat zij financieel gezond is.

In 2022 heeft de werkgroep samen met enkele andere pensioenfondsen die in België gevestigd zijn, een aantal Kamerleden benaderd om meer duidelijkheid te krijgen over de toepassing van de wet voor in het buitenland gevestigde pensioenfondsen. Het Ministerie heeft hierover nadere uitleg gegeven. Dit heeft er niet toe geleid dat er aanpassingen op de Wet zijn gekomen. 

Heb je vragen aan onze werkgroep?
Bekijk dan eerst onze Veelgestelde vragen over het Pensioenakkoord. Heb je na het lezen hiervan nog vragen? Vul dan ons vragenformulier in. Je kunt hier vragen stellen of een opmerking plaatsen over het Pensioenakkoord.

Eens per kwartaal bespreken wij de vragen in de werkgroep. Het kan dus even duren voordat je een reactie vanuit de werkgroep ontvangt.