Voor alle vragen over je pensioenregeling kun je bellen met 013 462 2356, het Pensioen­spreekuur bezoeken of stuur een bericht via het contactformulier.

UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dat overzicht ontvang je elk jaar. Op het UPO zie je wat je aan pensioen hebt opgebouwd tot en met het voorgaande jaar.

Op dit moment is er geen specifieke informatie voor gepensioneerden of oud-medewerkers waarvoor moet worden ingelogd op de website.

Nee. Je vindt het verevende pensioen niet terug op je pensioenoverzicht. Het pensioen voor jouw ex-partner is van je pensioen afgehaald, als het pensioenfonds jou daarover een bericht heeft gestuurd. Je vindt het pensioen voor je ex-partner ook niet terug op je pensioenoverzicht.

Als jouw persoonlijke gegevens niet correct zijn, stuur dan een e-mail met de juiste gegevens naar exxonmobilofp@achmea.nl

Als je premievrije pensioen lager is dan € 594,89 wordt je pensioen automatisch overgedragen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Het is niet mogelijk om het pensioen af te kopen. Dit kan pas als je met pensioen gaat. 

Je kunt jouw pensioenrechten op zijn vroegst op 57 jaar inlaten gaan. Je kunt hiervoor een verzoek sturen naar het pensioenfonds.

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor je pensioenregeling hetzelfde. In beide gevallen heeft je partner bij je overlijden recht op partnerpensioen. Als je ongehuwd samenwoont, komt je partner na je overlijden onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor partnerpensioen. De randvoorwaarden lees je op deze website. Het is belangrijk dat je partner bij ons bekend is. Meld de partner waarmee je samenwoont aan bij ons.

Als je binnen Nederland verhuist hoeft je dit niet aan pensioenfonds ExxonMobil OFP door te geven. Dat krijgen wij door via de Basis Registratie Administratie (BRP). Moeten wij een ander correspondentieadres gebruiken? Geef dat dan wel aan ons door. Ga je in het buitenland wonen? Of woon je al in het buitenland en verhuis je daar naar een ander adres? Geef dan je nieuwe buitenlandse adres aan ons door aangezien deze gegevens niet in het de BRP staan.

Als je komt te overlijden, ontvangt je partner een partnerpensioen van pensioenfonds ExxonMobil OFP. 

Als je gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigt, heeft je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. Dat is zo geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Om ervoor te zorgen dat je ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet jij of je ex-partner binnen twee jaar pensioenfonds ExxonMobil OFP op de hoogte stellen van de scheiding. Je kunt met je ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Je pensioen gaat in op je 68e. Maar je kunt ervoor kiezen om het eerder (op zijn vroegst op je 57e) in te laten gaan.

Bij ExxonMobil OFP ga je standaard met pensioen als je 68 jaar wordt. Een half jaar voordat je 68 wordt krijg je van pensioenfonds ExxonMobil OFP een brief over het aanvragen van je pensioen. Ook als je je pensioen gelijk met je AOW-leeftijd wilt laten ingaan, krijg je een brief. Hierin staat precies wat je moet doen. En welke mogelijkheden er zijn om je pensioen aan te passen aan jouw wensen en voorkeuren.  Als je eerder met pensioen wil gaan dan dien je dit uiterlijk 3 maanden voor de gewenste datum schriftelijk aan het pensioenfonds door te geven.

Je kunt je opgebouwd ouderdomspensioen  nog steeds overdragen naar je nieuwe pensioenfonds. Wel moet jouw nieuwe pensioenfonds hier ook aan mee willen werken. Je kunt de waardeoverdracht aanvragen bij je nieuwe pensioenfonds. 

Pensioenfonds ExxonMobil OFP voert de pensioenregeling uit van de werknemers van Esso Nederland B.V., ExxonMobil Financial Services B.V. en ExxonMobil Chemical Holland B.V. Deelname aan de pensioenregeling van pensioenfonds ExxonMobil OFP is verplicht voor alle medewerkers vanaf 18 jaar die een arbeidsovereenkomst met één van de bijdragende ondernemingen hebben. 

ExxonMobil OFP is het pensioenfonds voor medewerkers die werkzaam zijn (geweest) bij Esso Nederland B.V., ExxonMobil Financial Services B.V. of ExxonMobil Chemical Holland B.V.

ExxonMobil OFP kent een aantal organen: de Raad van Bestuur, de Pensioenraad, de Algemene Vergadering en de beleggingscommissie. Klik hier om onze samenstelling te bekijken.

[Jan '23]

Ons pensioenstelsel staat bekend als één van de beste ter wereld. Door onder meer de dalende rente en de gestegen levensverwachting is het huidige pensioenstelsel onder druk komen te staan. De pensioenregelingen waarin pensioenfondsen een pensioenuitkomst konden garanderen zijn duur geworden.

De aanpassing die de overheid voor ogen heeft, moet leiden tot een meer toekomstbestendig pensioenstelsel dat beter aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Zo wordt het pensioen meer inzichtelijk en persoonlijker en biedt perspectief op een koopkrachtig pensioen voor alle generaties. Daarnaast wordt de premie voor oudere en jongere werknemers gelijk.

[Jan '23]

De pensioenrichtleeftijd staat los van de leeftijd waarop de AOW ingaat. De pensioenrichtleeftijd volgt uit wetgeving. Er is op dit moment geen noodzaak om de pensioenrichtleeftijd aan te passen. Volgens  de arbeidsvoorwaarden eindigt een dienstverband automatisch met de AOW-leeftijd.

[Jan’23]

Alle deelnemers in een pensioenfonds betalen dezelfde premie voor dezelfde pensioenopbouw. Ook wel doorsneepremie genoemd. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of gezondheid. In de praktijk levert de premie van een jongere langer rendement op, waardoor er meer pensioenopbouw mee kan worden betaald. Door te werken met een doorsneepremie gaat de pensioenopbouw voor jongeren deels naar ouderen.

Dat is op zichzelf niet erg, want deze jongere werknemer wordt vanzelf een oudere werknemer en ontvangt dan vervolgens zelf subsidie van de generatie die dan jong is.

De systematiek werkt niet meer goed
De meeste werknemers bleven lang bij hetzelfde bedrijf of bij dezelfde bedrijfstak werken. Maar dat is tegenwoordig vaak niet meer het geval. Werknemers wisselen meer van baan of worden vaker zelfstandig ondernemer. Zij hebben dan in hun 'jongere jaren' subsidie verleend aan de oudere werknemers en krijgen in hun 'oudere jaren' die subsidie niet meer terug. Daarnaast neemt door de vergrijzing het aantal oudere werknemers toe ten opzichte van het aantal jongere werknemers. Het aantal jongere en oudere werknemers is niet meer in balans. Hierdoor moeten jongere werknemers meer gaan meebetalen aan de pensioenopbouw van ouderen.

In het nieuwe pensioenstelsel wordt de doorsneepremie afgeschaft
De afschaffing van de doorsneepremie betekent dat mensen van alle leeftijden dezelfde pensioenpremie gaan betalen, een leeftijdsonafhankelijke premie, die bestemd is voor hun eigen opbouw. Op de langere termijn heeft de overgang naar een leeftijdsafhankelijke opbouw voordelen voor iedereen maar op korte termijn tijdens de overgang kunnen bepaalde leeftijdsgroepen hier een nadeel door ondervinden. Er wordt in het nieuwe pensioenstelsel gekeken naar compensatiemogelijkheden. Zodra hier meer bekend over is, laten we je dit weten.

[Jan’23]

Het nieuwe pensioenstelsel raakt alle pensioenregelingen, ongeacht bij welke pensioenuitvoerder de regeling is ondergebracht.

We zullen in Nederland overstappen op een andere manier van opbouwen van pensioen. Iedere werknemer zal een vaste premie gaan inleggen, die bestemd is voor zijn of haar eigen opbouw. Bij Wat gaat er veranderen vind je meer informatie.

[Jan’23]

Het nieuwe pensioenstelsel is uitgewerkt in een nieuwe wet: Wet toekomst pensioenen, die is ingegaan op 1 juli 2023. Invoering van de wet houdt in dat je een nieuwe pensioenregeling gaat krijgen. Jouw nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk 1 januari 2028 ingaan.

Zodra de gevolgen voor jouw pensioen en de uitvoering ervan duidelijk zijn, informeren wij je daar uiteraard over. Berichten vanuit de werkgroep lees je op onze website.

[Jan’23]

De uitwerking van het pensioenakkoord gaat nog even duren. Uiterlijk 1 januari 2028 gaan de nieuwe pensioenregelingen in. Overweeg je om binnenkort met pensioen te gaan, dan is het nog veel te vroeg om rekening te houden met de gevolgen van het pensioenakkoord.

[Jan’23]

De Wet toekomst pensioenen (WTP) is op 1 juli 2023 ingegaan. Onze huidige pensioenregeling moet door de invoering van deze wet, aangepast worden. Hiervoor heeft ExxonMobil OFP in februari 2020 een werkgroep samengesteld. De ‘werkgroep Pensioenakkoord’ vertegenwoordigt de belangen van de verschillende doelgroepen. In de werkgroep zitten ondernemingsraadsleden, pensioenraadsleden, werkgeversafgevaardigden en drie additionele gespecialiseerde leden.

[Jan’23]

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Pas daarna stemmen Pensioenfondsen, werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers de nieuwe pensioenregeling af. Zodra er meer bekend is, ontvangt u hierover bericht. Houd ook onze website in de gaten voor de laatste ontwikkeling.

[Feb’23]

Ja, deels wel. Aangezien het ExxonMobil OFP de pensioenen van Nederlandse werknemers beheert, is hierop het Nederlandse sociaal- en arbeidsrecht van toepassing. Een groot deel van de nieuwe wetgeving behoort tot het Nederlandse sociaal- en arbeidsrecht. Dus hier moet het ExxonMobil OFP ook aan voldoen. De overige wetgeving geldt niet voor het OFP. Voor het financiële en prudentiële recht moet het fonds aan de Belgische wetgeving voldoen. Prudentieel recht houdt in dat het fonds moet waarborgen dat zij financieel gezond is.

Als de opgebouwde rechten overgeheveld worden naar de nieuwe regeling, ook wel invaren genoemd, dan heeft dat gevolgen. Voorlopig lijkt deze keuze niet mogelijk voor in buitenland gevestigde pensioenfondsen. Zowel de werkgever als de werkgroep denkt na over het beste alternatief. Deze beslissing kan ook van invloed zijn op de opgebouwde rechten van iemand die al een pensioenuitkering ontvangt. Uiteraard zullen we rekening houden met de belangen van alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden. Wij informeren je zodra hier meer over bekend is.

Op dit moment is dat nog niet duidelijk. Zowel de werkgever als de werkgroep denkt na over het beste alternatief. Natuurlijk houden we hierbij rekening met de belangen van alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden. Wij informeren je zodra hier meer over bekend is.

Wat dit voor gepensioneerden betekent, is op dit moment nog niet duidelijk. Als er besloten wordt om het opgebouwde pensioen over te zetten naar de nieuwe regeling, kan dit ook voor gepensioneerden een verandering betekenen. Zowel de werkgever als de werkgroep denkt na over het beste alternatief. Natuurlijk houden we hierbij rekening met de belangen van alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden. Wij informeren je zodra hier meer over bekend is.

Bij de nieuwe regeling die uiterlijk 1 januari 2028 ingaat, verdwijnt deze dynamiek en stort de werkgever voor elke werknemer een vastgestelde premie in het pensioenfonds.

Wat betreft de al opgebouwde pensioenen is dat op dit moment nog niet duidelijk. Als deze blijven staan, blijft de dynamiek van bijstorten en terugstorten over deze opgebouwde pensioenen bestaan. Als het opgebouwde pensioen wordt overgezet naar de nieuwe regeling, verdwijnt deze dynamiek.

Voor een deelnemer is dit niet mogelijk. Het pensioen wordt opgebouwd bij het fonds waar de werkgever bij is aangesloten.

Het is nog niet duidelijk of er voor gepensioneerden of bijna gepensioneerden een mogelijkheid komt om hun pensioen elders onder te brengen. Dit is onder andere afhankelijk van of het opgebouwde pensioen overgezet wordt naar de nieuwe regeling.

Dit is nog niet duidelijk maar zou wel een mogelijkheid kunnen worden. Dit nemen we mee in de overwegingen.

Inderdaad is de manier waarop het "invaren" is opgenomen in de nieuwe wet niet van toepassing voor pensioenfondsen die in het buitenland zijn gevestigd. De wet biedt wel andere opties om opgebouwd pensioen over te zetten.  Zowel de werkgever als de werkgroep denkt nu na over het beste alternatief. Wij informeren je zodra hier meer over bekend is.

Ook voor bestuurders van een pensioenfonds of bedrijf verandert de wet en daarmee de pensioenregeling. Alleen voor politieke ambtsdragers is er een bijzondere regel in de wet waardoor de wetswijziging voor hen (nog) niet van toepassing is (APPA: Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers). Het is overigens niet gezegd dat niet ook deze wet op termijn wordt aangepast volgens de Wtp.

Je krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Ben je ex-partner? Dan ontvang je eens in de vijf jaar een pensioenoverzicht van ons.

Je kunt een kopie van jouw pensioenoverzicht opvragen bij de deelnemersadministratie.

Het UPO geeft je een overzicht van je pensioengegevens tot en met 1 januari van het lopende jaar. De verhoging wordt elk jaar in mei toegekend. De verhoging die is verleend op 1 mei van het voorgaande jaar is dus verwerkt in je pensioenoverzicht. De verhoging die op 1 mei van het lopende jaar is verleend, is nog niet verwerkt in dit overzicht en wordt in het overzicht van volgend jaar verwerkt.

Als de naam van jouw partner niet op jouw pensioenoverzicht staat, dan is je partner niet bij ons bekend. Bij de webpagina ‘Wat moet ik doen bij...’ Trouwen of Samenwonen lees je hoe en wanneer je jouw partner bij het pensioenfonds moet aanmelden.

Zowel de deelnemer als de ex-partner hebben normaal gesproken recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. We noemen dit verevening. Het staat partners vrij om samen een andere afspraak inzake pensioenverdeling te maken bij de scheiding.

Ben je deelnemer?
Dan is het eventueel verevende pensioen al verwerkt in de hoogte van jouw pensioen als je een bevestiging van ons hebt gekregen. Je krijgt jaarlijks een pensioenoverzicht.

Ben je ex-partner?
Dan krijg je eens per vijf jaar een pensioenoverzicht. Jouw eventueel verevend pensioen vind je terug op dit overzicht. Je kunt ook een kopie van jouw pensioenoverzicht opvragen bij de deelnemersadministratie.

Ja dat klopt. Het pensioen dat je door waardeoverdracht erbij hebt gekregen, staat niet apart vermeld op jouw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in jouw pensioenoverzicht als je van ons een bevestiging hebt gekregen. Heb je nog geen bevestiging gekregen? Dan is jouw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft jouw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in jouw UPO van dit jaar.

Meer over onze pensioenregeling staat in Pensioen 1-2-3. Op Mijnpensioenoverzicht.nl zie je een overzicht van je totale pensioen. Ook zie je hier wat je hebt opgebouwd bij andere werkgevers én hoeveel AOW je kunt verwachten.