Voor alle vragen over uw pensioenuitkering kunt u bellen met 013 462 2356, of stuur een bericht via het contactformulier.

Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederland en het land waarin u woont. De Belastingdienst kan u hierover meer informatie geven.

Woont u in België?
Om te voorkomen dat u in 2 landen loonbelasting en sociale verzekeringspremies betaalt, hebben België en Nederland afgesproken dat u in België belasting betaalt over uw uitkering. Houdt u daar rekening mee. U ontvangt de jaaropgave, ook wel fiscale fiche genoemd, normaal gesproken in maart of april.

Woont u in Nederland?
U ontvangt uw jaaropgave normaal gesproken in februari. In eerdere jaren heeft de Belastingdienst in de voor-ingevulde belastingaangifte voor de Inkomstenbelasting het pensioeninkomen soms bij zowel Nederlands inkomen als buitenlands (België) inkomen ingevuld. Het kan zijn dat u hierdoor te veel belasting betaalt. Controleer daarom altijd de voor-ingevulde bedragen. Indien u vragen heeft over uw voor-ingevulde belastingaangifte, neem dan contact op met de Belastingdienst.

We maken uw pensioenuitkering maandelijks uiterlijk de 25ste over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.

Hierdoor verandert er niets voor uw pensioenuitkering. U krijgt maandelijks hetzelfde bedrag op uw rekening gestort. Uw nieuwe partner krijgt geen recht op partnerpensioen. Dus u hoeft uw partner ook niet bij het pensioenfonds aan te melden. 

Als u binnen Nederland verhuist hoeft u dit niet aan pensioenfonds ExxonMobil OFP door te geven. Dat krijgen wij door via de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP).

Moeten wij een ander correspondentieadres gebruiken? Geef dat dan wel aan ons door.

Gaat u in het buitenland wonen? Of woont u al in het buitenland en verhuist u daar naar een ander adres? Geef ook dan uw nieuwe buitenlandse adres aan ons door.

Om ervoor te zorgen dat uw ex-partner een deel van het ouderdomspensioen via het fonds ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen 2 jaar het pensioenfonds ExxonMobil OFP op de hoogte stellen van de scheiding. Om dit te regelen maakt u gebruik van het formulier van de overheid. Na 2 jaar is dit niet meer mogelijk. Dan houdt de ex-partner nog wel steeds het recht op de helft van het pensioen, maar moeten uw ex-partner en u de betaling onderling regelen.

De achterblijvende partner ontvangt (als er sprake is van huwelijk, geregistreerd partnerschap, of notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst) een levenslange pensioenuitkering van het pensioenfonds. Deze uitkering is ongeveer 70% van uw pensioenbedrag. Het kan zijn dat u andere keuzes hebt gemaakt toen u met pensioen ging, dan pakt het anders uit. Die keuzes staan onder meer in de toekenningsbrief die u kreeg bij uw pensioneren. 

Uw eventuele kinderen jonger dan 18 jaar krijgen een wezenpensioen. De hoogte van dit wezenpensioen vindt u terug op het UPO. Uw kinderen krijgen tot de leeftijd van 18 jaar een uitkering. Zolang ze naar school gaan of studeren, ontvangen ze het wezenpensioen tot de leeftijd van 27 jaar. 

Als een huwelijk, geregistreerd partnerschap of notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst wordt verbroken, heeft dat meestal gevolgen voor uw pensioen.

Wettelijk heeft de ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd vanaf de tijd dat u officieel samenleefden.  Andersom geldt natuurlijk ook dat het eventuele ouderdomspensioen dat uw ex-partner in die periode opbouwde voor de helft naar u gaat. Het kan zijn dat u het samen anders hebben geregeld.

Als u uit elkaar gaat, heeft uw ex-partner ook recht op het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd.

Was u vóór uw pensioendatum nog niet getrouwd of geregistreerd partner? Dan heeft de scheiding geen gevolgen voor uw pensioenuitkering. Ook heeft uw ex-partner dan geen recht op partnerpensioen.

Pensioenfonds ExxonMobil OFP voert de pensioenregeling uit van de werknemers van Esso Nederland B.V., ExxonMobil Financial Services B.V. en ExxonMobil Chemical Holland B.V. Deelname aan de pensioenregeling van pensioenfonds ExxonMobil OFP is verplicht voor alle medewerkers vanaf 18 jaar die een arbeidsovereenkomst met één van de bijdragende ondernemingen hebben. 

ExxonMobil OFP is het pensioenfonds voor medewerkers die werkzaam zijn (geweest) bij Esso Nederland B.V., ExxonMobil Financial Services B.V. of ExxonMobil Chemical Holland B.V.

ExxonMobil OFP kent een aantal organen: de Raad van Bestuur, de Pensioenraad, de Algemene Vergadering en de beleggingscommissie. Klik hier om onze samenstelling te bekijken.

[Jan '23]

Ons pensioenstelsel staat bekend als één van de beste ter wereld. Door onder meer de dalende rente en de gestegen levensverwachting is het huidige pensioenstelsel onder druk komen te staan. De pensioenregelingen waarin pensioenfondsen een pensioenuitkomst konden garanderen zijn duur geworden.

De aanpassing die de overheid voor ogen heeft, moet leiden tot een meer toekomstbestendig pensioenstelsel dat beter aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Zo wordt het pensioen meer inzichtelijk en persoonlijker en biedt perspectief op een koopkrachtig pensioen voor alle generaties. Daarnaast wordt de premie voor oudere en jongere werknemers gelijk.

[Jan '23]

De pensioenrichtleeftijd staat los van de leeftijd waarop de AOW ingaat. De pensioenrichtleeftijd volgt uit wetgeving. Er is op dit moment geen noodzaak om de pensioenrichtleeftijd aan te passen. Volgens  de arbeidsvoorwaarden eindigt een dienstverband automatisch met de AOW-leeftijd.

[Jan’23]

Alle deelnemers in een pensioenfonds betalen dezelfde premie voor dezelfde pensioenopbouw. Ook wel doorsneepremie genoemd. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of gezondheid. In de praktijk levert de premie van een jongere langer rendement op, waardoor er meer pensioenopbouw mee kan worden betaald. Door te werken met een doorsneepremie gaat de pensioenopbouw voor jongeren deels naar ouderen.

Dat is op zichzelf niet erg, want deze jongere werknemer wordt vanzelf een oudere werknemer en ontvangt dan vervolgens zelf subsidie van de generatie die dan jong is.

De systematiek werkt niet meer goed
De meeste werknemers bleven lang bij hetzelfde bedrijf of bij dezelfde bedrijfstak werken. Maar dat is tegenwoordig vaak niet meer het geval. Werknemers wisselen meer van baan of worden vaker zelfstandig ondernemer. Zij hebben dan in hun 'jongere jaren' subsidie verleend aan de oudere werknemers en krijgen in hun 'oudere jaren' die subsidie niet meer terug. Daarnaast neemt door de vergrijzing het aantal oudere werknemers toe ten opzichte van het aantal jongere werknemers. Het aantal jongere en oudere werknemers is niet meer in balans. Hierdoor moeten jongere werknemers meer gaan meebetalen aan de pensioenopbouw van ouderen.

In het nieuwe pensioenstelsel wordt de doorsneepremie afgeschaft
De afschaffing van de doorsneepremie betekent dat mensen van alle leeftijden dezelfde pensioenpremie gaan betalen, een leeftijdsonafhankelijke premie, die bestemd is voor hun eigen opbouw. Op de langere termijn heeft de overgang naar een leeftijdsafhankelijke opbouw voordelen voor iedereen maar op korte termijn tijdens de overgang kunnen bepaalde leeftijdsgroepen hier een nadeel door ondervinden. Er wordt in het nieuwe pensioenstelsel gekeken naar compensatiemogelijkheden. Zodra hier meer bekend over is, laten we je dit weten.

[Jan’23]

Het nieuwe pensioenstelsel raakt alle pensioenregelingen, ongeacht bij welke pensioenuitvoerder de regeling is ondergebracht.

We zullen in Nederland overstappen op een andere manier van opbouwen van pensioen. Iedere werknemer zal een vaste premie gaan inleggen, die bestemd is voor zijn of haar eigen opbouw. Bij Wat gaat er veranderen vind je meer informatie.

[Jan’23]

Het nieuwe pensioenstelsel is uitgewerkt in een nieuwe wet: Wet toekomst pensioenen, die is ingegaan op 1 juli 2023. Invoering van de wet houdt in dat je een nieuwe pensioenregeling gaat krijgen. Jouw nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk 1 januari 2028 ingaan.

Zodra de gevolgen voor jouw pensioen en de uitvoering ervan duidelijk zijn, informeren wij je daar uiteraard over. Berichten vanuit de werkgroep lees je op onze website.

De uitwerking van het pensioenakkoord gaat nog even duren. Uiterlijk 1 januari 2028 gaan de nieuwe pensioenregelingen in. Overweeg je om binnenkort met pensioen te gaan, dan is het nog te vroeg om rekening te houden met de gevolgen van het pensioenakkoord.

[Jan’23]

De Wet toekomst pensioenen (WTP) is op 1 juli 2023 ingegaan. Onze huidige pensioenregeling moet door de invoering van deze wet, aangepast worden. Hiervoor heeft ExxonMobil OFP in februari 2020 een werkgroep samengesteld. De ‘werkgroep Pensioenakkoord’ vertegenwoordigt de belangen van de verschillende doelgroepen. In de werkgroep zitten ondernemingsraadsleden, pensioenraadsleden, werkgeversafgevaardigden en drie additionele gespecialiseerde leden.

[Jan’23]

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Pas daarna stemmen Pensioenfondsen, werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers de nieuwe pensioenregeling af. Zodra er meer bekend is, ontvangt u hierover bericht. Houd ook onze website in de gaten voor de laatste ontwikkeling.

[Feb’23]

Ja, deels wel. Aangezien het ExxonMobil OFP de pensioenen van Nederlandse werknemers beheert, is hierop het Nederlandse sociaal- en arbeidsrecht van toepassing. Een groot deel van de nieuwe wetgeving behoort tot het Nederlandse sociaal- en arbeidsrecht. Dus hier moet het ExxonMobil OFP ook aan voldoen. De overige wetgeving geldt niet voor het OFP. Voor het financiële en prudentiële recht moet het fonds aan de Belgische wetgeving voldoen. Prudentieel recht houdt in dat het fonds moet waarborgen dat zij financieel gezond is.

Omdat EM OFP in België gevestigd is, biedt de Wtp geen mogelijkheid om de al opgebouwde pensioenaanspraken collectief om te zetten naar een nieuwe premieregeling. Daarom blijven deze aanspraken op het moment van transitie naar een premieregeling in de huidige regeling achter met de huidige afspraken.
Dit betekent dat er voor gepensioneerden en gewezen deelnemers niets verandert.
Voor actieve deelnemers verandert er ook niets aan het pensioen dat al is opgebouwd. Het pensioen dat in de toekomst wordt opgebouwd, komt in de nieuwe premieregeling. Actieve deelnemers hebben dan een deel van hun pensioenopbouw in de oude en een deel in de nieuwe regeling. Op het moment van pensionering wordt er uit beide regelingen pensioen uitgekeerd.

Omdat EM OFP in België gevestigd is, biedt de Wtp geen mogelijkheid om de al opgebouwde pensioenaanspraken collectief om te zetten naar een nieuwe premieregeling. Daarom blijven deze aanspraken op het moment van transitie naar een premieregeling in de huidige regeling achter met de huidige afspraken.

De opgebouwde aanspraken blijven staan in de huidige regeling met de huidige afspraken. Hierdoor verandert er voor gepensioneerden en gewezen deelnemers niets aan hun opgebouwde pensionaanspraken. Voor actieve deelnemers verandert er ook niets aan het pensioen dat al is opgebouwd. Het pensioen dat in de toekomst wordt opgebouwd, komt in de nieuwe premieregeling.

Er verandert niets aan de opgebouwde pensioenaanspraken. Dit betekent dat de huidige zekerheid blijft, incl. de huidige afspraken zoals de afspraken over indexatie. Actieve deelnemers hebben straks een deel van hun pensioenopbouw in de oude en een deel in de nieuwe regeling. Op het moment van pensionering wordt er uit beide regelingen pensioen uitgekeerd. Dit is niet anders dan dat je bij meerdere werkgevers pensioen zou hebben opgebouwd.

De huidige afspraken in de huidige regeling blijven van kracht. Dit betekent dat de indexatie-afspraken in de huidige regeling ook van kracht blijven.

Hoe langer je werkt des te meer pensioen je opbouwt, dat is nu zo en dat geldt ook als de nieuwe regeling is ingevoerd.
De pensioenaanspraken die je in de huidige regeling hebt opgebouwd, blijven in deze regeling staan met de bijbehorende afspraken.
Vanaf de invoering van de nieuwe regeling, ga je pensioen opbouwen in de nieuwe regeling met nieuwe afspraken horend bij een premie regeling.
En als je langer doorwerkt, ontvang je ook langer salaris. En de actuariële reductie bij pensioenvervroeging wordt bij langer doorwerken over minder jaren toegepast.
Er kunnen andere redenen zijn om eerder met pensioen te gaan. Mocht je de mogelijkheden willen bekijken, ga dan eens naar de planner ‘Op Koers’.

Inmiddels is duidelijk dat voor een fonds gevestigd in het buitenland de Wtp geen mogelijkheid biedt om de al opgebouwde pensioenaanspraken collectief om te zetten naar een nieuwe premieregeling. De al opgebouwde pensioenaanspraken blijven op het moment van transitie naar een premieregeling achter in de huidige regeling met de huidige afspraken.

Inmiddels is duidelijk dat voor een fonds gevestigd in het buitenland de Wtp geen mogelijkheid biedt om de al opgebouwde pensioenaanspraken collectief om te zetten naar een nieuwe premieregeling. De al opgebouwde pensioenaanspraken blijven op het moment van transitie naar een premieregeling achter in de huidige regeling met de huidige afspraken.

Dit betekent dat er voor gepensioneerden en gewezen deelnemers niets verandert.

Bij de nieuwe regeling die uiterlijk 1 januari 2028 ingaat, verdwijnt deze dynamiek en stort de werkgever voor elke werknemer een vastgestelde premie in het pensioenfonds.

Voor het fonds dat de al opgebouwde pensioenen in de huidige regeling beheert, blijft de dynamiek van bijstorten en terugstorten bestaan.

Voor een deelnemer is dit niet mogelijk. Het pensioen wordt opgebouwd bij het fonds waar de werkgever bij is aangesloten.

Dit is nog niet duidelijk maar zou wel een mogelijkheid kunnen worden. Dit nemen we mee in de overwegingen.

Inderdaad is de manier waarop het "invaren" is opgenomen in de nieuwe wet niet van toepassing op pensioenfondsen die in het buitenland zijn gevestigd. Inmiddels is duidelijk dat de opgebouwde pensioenen bij EM OPF dan ook zullen blijven staan in de huidige regeling met de huidige afspraken.

Ook voor bestuurders van een pensioenfonds of bedrijf verandert de wet en daarmee de pensioenregeling. Alleen voor politieke ambtsdragers is er een bijzondere regel in de wet waardoor de wetswijziging voor hen (nog) niet van toepassing is (APPA: Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers). Het is overigens niet gezegd dat niet ook deze wet op termijn wordt aangepast volgens de Wtp.

Op het moment van transitie blijven de opgebouwde pensioenen achter in de huidige regeling met de huidige afspraken. Dit wil zeggen dat de indexatie-afspraken ook blijven staan zoals in de huidige pensioenregeling. Voor gepensioneerden en gewezen deelnemers verandert er dus niets. Voor actieve deelnemers die ook in de nieuwe premieregeling pensioen gaan opbouwen, zal voor het hier opgebouwde pensioen de pensioenuitkering afhankelijk zijn van de ingelegde premies en de behaalde beleggingsopbrengsten over het pensioenkapitaal.

Hoe langer je werkt des te meer pensioen je opbouwt, dat is nu zo en dat geldt ook als de nieuwe regeling is ingevoerd.
De pensioenaanspraken die je in de huidige regeling hebt opgebouwd, blijven in deze regeling staan met de bijbehorende afspraken.
Vanaf de invoering van de nieuwe regeling, ga je pensioen opbouwen in de nieuwe regeling met nieuwe afspraken horend bij een premie regeling.
En als je langer doorwerkt, ontvang je ook langer salaris. En de actuariële reductie bij pensioenvervroeging wordt bij langer doorwerken over minder jaren toegepast.
Er kunnen andere redenen zijn om eerder met pensioen te gaan. Mocht je de mogelijkheden willen bekijken, ga dan eens naar de planner ‘Op Koers’.

Je krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Ben je ex-partner? Dan ontvang je eens in de vijf jaar een pensioenoverzicht van ons.

Je kunt een kopie van jouw pensioenoverzicht opvragen bij de deelnemersadministratie.

Het UPO geeft je een overzicht van je pensioengegevens tot en met 1 januari van het lopende jaar. De verhoging wordt elk jaar in mei toegekend. De verhoging die is verleend op 1 mei van het voorgaande jaar is dus verwerkt in je pensioenoverzicht. De verhoging die op 1 mei van het lopende jaar is verleend, is nog niet verwerkt in dit overzicht en wordt in het overzicht van volgend jaar verwerkt.

Als de naam van jouw partner niet op jouw pensioenoverzicht staat, dan is je partner niet bij ons bekend. Bij de webpagina ‘Wat moet ik doen bij...’ Trouwen of Samenwonen lees je hoe en wanneer je jouw partner bij het pensioenfonds moet aanmelden.

Zowel de deelnemer als de ex-partner hebben normaal gesproken recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. We noemen dit verevening. Het staat partners vrij om samen een andere afspraak inzake pensioenverdeling te maken bij de scheiding.

Ben je deelnemer?
Dan is het eventueel verevende pensioen al verwerkt in de hoogte van jouw pensioen als je een bevestiging van ons hebt gekregen. Je krijgt jaarlijks een pensioenoverzicht.

Ben je ex-partner?
Dan krijg je eens per vijf jaar een pensioenoverzicht. Jouw eventueel verevend pensioen vind je terug op dit overzicht. Je kunt ook een kopie van jouw pensioenoverzicht opvragen bij de deelnemersadministratie.

Ja dat klopt. Het pensioen dat je door waardeoverdracht erbij hebt gekregen, staat niet apart vermeld op jouw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in jouw pensioenoverzicht als je van ons een bevestiging hebt gekregen. Heb je nog geen bevestiging gekregen? Dan is jouw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft jouw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in jouw UPO van dit jaar.

Meer over onze pensioenregeling staat in Pensioen 1-2-3. Op Mijnpensioenoverzicht.nl zie je een overzicht van je totale pensioen. Ook zie je hier wat je hebt opgebouwd bij andere werkgevers én hoeveel AOW je kunt verwachten.