Pensioenfonds ExxonMobil OFP voert de pensioenregeling uit van de werknemers van Esso Nederland B.V., ExxonMobil Financial Services B.V. en ExxonMobil Chemical Holland B.V. Deelname aan de pensioenregeling van pensioenfonds ExxonMobil OFP is verplicht voor alle medewerkers vanaf 18 jaar die een arbeidsovereenkomst met één van de bijdragende ondernemingen hebben. 

ExxonMobil OFP is het pensioenfonds voor medewerkers die werkzaam zijn (geweest) bij Esso Nederland B.V., ExxonMobil Financial Services B.V. of ExxonMobil Chemical Holland B.V.

[Jan '23]

Ons pensioenstelsel staat bekend als één van de beste ter wereld. Door onder meer de dalende rente en de gestegen levensverwachting is het huidige pensioenstelsel onder druk komen te staan. De pensioenregelingen waarin pensioenfondsen een pensioenuitkomst konden garanderen zijn duur geworden.

De aanpassing die de overheid voor ogen heeft, moet leiden tot een meer toekomstbestendig pensioenstelsel dat beter aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Zo wordt het pensioen meer inzichtelijk en persoonlijker en biedt perspectief op een koopkrachtig pensioen voor alle generaties. Daarnaast wordt de premie voor oudere en jongere werknemers gelijk.

[Jan '23]

De pensioenrichtleeftijd staat los van de leeftijd waarop de AOW ingaat. De pensioenrichtleeftijd volgt uit wetgeving. Er is op dit moment geen noodzaak om de pensioenrichtleeftijd aan te passen. Volgens  de arbeidsvoorwaarden eindigt een dienstverband automatisch met de AOW-leeftijd.

[Jan’23]

Alle deelnemers in een pensioenfonds betalen dezelfde premie voor dezelfde pensioenopbouw. Ook wel doorsneepremie genoemd. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of gezondheid. In de praktijk levert de premie van een jongere langer rendement op, waardoor er meer pensioenopbouw mee kan worden betaald. Door te werken met een doorsneepremie gaat de pensioenopbouw voor jongeren deels naar ouderen.

Dat is op zichzelf niet erg, want deze jongere werknemer wordt vanzelf een oudere werknemer en ontvangt dan vervolgens zelf subsidie van de generatie die dan jong is.

De systematiek werkt niet meer goed
De meeste werknemers bleven lang bij hetzelfde bedrijf of bij dezelfde bedrijfstak werken. Maar dat is tegenwoordig vaak niet meer het geval. Werknemers wisselen meer van baan of worden vaker zelfstandig ondernemer. Zij hebben dan in hun 'jongere jaren' subsidie verleend aan de oudere werknemers en krijgen in hun 'oudere jaren' die subsidie niet meer terug. Daarnaast neemt door de vergrijzing het aantal oudere werknemers toe ten opzichte van het aantal jongere werknemers. Het aantal jongere en oudere werknemers is niet meer in balans. Hierdoor moeten jongere werknemers meer gaan meebetalen aan de pensioenopbouw van ouderen.

In het nieuwe pensioenstelsel wordt de doorsneepremie afgeschaft
De afschaffing van de doorsneepremie betekent dat mensen van alle leeftijden dezelfde pensioenpremie gaan betalen, een leeftijdsonafhankelijke premie, die bestemd is voor hun eigen opbouw. Op de langere termijn heeft de overgang naar een leeftijdsafhankelijke opbouw voordelen voor iedereen maar op korte termijn tijdens de overgang kunnen bepaalde leeftijdsgroepen hier een nadeel door ondervinden. Er wordt in het nieuwe pensioenstelsel gekeken naar compensatiemogelijkheden. Zodra hier meer bekend over is, laten we je dit weten.

[Jan’23]

Het nieuwe pensioenstelsel raakt alle pensioenregelingen, ongeacht bij welke pensioenuitvoerder de regeling is ondergebracht.

We zullen in Nederland overstappen op een andere manier van opbouwen van pensioen. Iedere werknemer zal een vaste premie gaan inleggen, die bestemd is voor zijn of haar eigen opbouw. Bij Wat gaat er veranderen vind je meer informatie.

[Jan’23]

Het nieuwe pensioenstelsel is uitgewerkt in een wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Naar verwachting gaat de wet in op 1 juli 2023. Invoering van de wet houdt in dat je een nieuwe pensioenregeling krijgt. Jouw nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk 1 januari 2027 in gaan.

Zodra de gevolgen voor uw pensioen en de uitvoering ervan duidelijk zijn, informeren wij je daar uiteraard over. Berichten vanuit de werkgroep lees je op onze website.

[Jan’23]

De uitwerking van het pensioenakkoord gaat nog even duren. Uiterlijk 1 januari 2027 gaan de nieuwe pensioenregelingen in. Overweeg je om binnenkort met pensioen te gaan, dan is het nog veel te vroeg om rekening te houden met de gevolgen van het pensioenakkoord.

[Jan’23]

De Wet toekomst pensioenen (WTP), die het nieuwe Pensioenakkoord regelt, krijgt steeds vastere vormen. Onze huidige pensioenregeling moet door de invoering van deze wet, aangepast worden. Hiervoor heeft ExxonMobil OFP in februari 2020 een werkgroep samengesteld. De ‘werkgroep Pensioenakkoord’ vertegenwoordigt de belangen van de verschillende doelgroepen. In de werkgroep zitten ondernemingsraadsleden, pensioenraadsleden, werkgeversafgevaardigden en drie additionele gespecialiseerde leden.

[Jan’23]

Eerst moet de Wet toekomst pensioenen definitief zijn. Naar verwachting is dit op 1 juli 2023. Pas daarna stemmen Pensioenfondsen, werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers de nieuwe pensioenregeling af. Zodra er meer bekend is, ontvangt u hierover bericht. Houd ook onze website in de gaten voor de laatste ontwikkeling.

[Feb’23]

Ja, deels wel. Aangezien het ExxonMobil OFP de pensioenen van Nederlandse werknemers beheert, is hierop het Nederlandse sociaal- en arbeidsrecht van toepassing. Een groot deel van de nieuwe wetgeving behoort tot het Nederlandse sociaal- en arbeidsrecht. Dus hier moet het ExxonMobil OFP ook aan voldoen. De overige wetgeving geldt niet voor het OFP. Voor het financiële en prudentiële recht moet het fonds aan de Belgische wetgeving voldoen. Prudentieel recht houdt in dat het fonds moet waarborgen dat zij financieel gezond is.

Als de opgebouwde rechten overgeheveld worden naar de nieuwe regeling, ook wel invaren genoemd, dan heeft dat gevolgen. Voorlopig lijkt deze keuze niet mogelijk voor in buitenland gevestigde pensioenfondsen. Zowel de werkgever als de werkgroep denkt na over het beste alternatief. Deze beslissing kan ook van invloed zijn op de opgebouwde rechten van iemand die al een pensioenuitkering ontvangt. Uiteraard zullen we rekening houden met de belangen van alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden. Wij informeren je zodra hier meer over bekend is.

Je krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Ben je ex-partner? Dan ontvang je eens in de vijf jaar een pensioenoverzicht van ons.

Je kunt een kopie van jouw pensioenoverzicht opvragen bij de deelnemersadministratie.

Het UPO geeft je een overzicht van je pensioengegevens tot en met 1 januari van het lopende jaar. De verhoging wordt elk jaar in mei toegekend. De verhoging die is verleend op 1 mei van het voorgaande jaar is dus verwerkt in je pensioenoverzicht. De verhoging die op 1 mei van het lopende jaar is verleend, is nog niet verwerkt in dit overzicht en wordt in het overzicht van volgend jaar verwerkt.

Als de naam van jouw partner niet op jouw pensioenoverzicht staat, dan is je partner niet bij ons bekend. Bij de webpagina ‘Wat moet ik doen bij...’ Trouwen of Samenwonen lees je hoe en wanneer je jouw partner bij het pensioenfonds moet aanmelden.

Zowel de deelnemer als de ex-partner hebben normaal gesproken recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. We noemen dit verevening. Het staat partners vrij om samen een andere afspraak inzake pensioenverdeling te maken bij de scheiding.

Ben je deelnemer?
Dan is het eventueel verevende pensioen al verwerkt in de hoogte van jouw pensioen als je een bevestiging van ons hebt gekregen. Je krijgt jaarlijks een pensioenoverzicht.

Ben je ex-partner?
Dan krijg je eens per vijf jaar een pensioenoverzicht. Jouw eventueel verevend pensioen vind je terug op dit overzicht. Je kunt ook een kopie van jouw pensioenoverzicht opvragen bij de deelnemersadministratie.

Ja dat klopt. Het pensioen dat je door waardeoverdracht erbij hebt gekregen, staat niet apart vermeld op jouw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in jouw pensioenoverzicht als je van ons een bevestiging hebt gekregen. Heb je nog geen bevestiging gekregen? Dan is jouw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft jouw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in jouw UPO van dit jaar.

Meer over onze pensioenregeling staat in Pensioen 1-2-3. Op Mijnpensioenoverzicht.nl zie je een overzicht van je totale pensioen. Ook zie je hier wat je hebt opgebouwd bij andere werkgevers én hoeveel AOW je kunt verwachten.