Pensioenfonds ExxonMobil OFP voert de pensioenregeling uit van de werknemers van Esso Nederland B.V., ExxonMobil Financial Services B.V. en ExxonMobil Chemical Holland B.V. Deelname aan de pensioenregeling van pensioenfonds ExxonMobil OFP is verplicht voor alle medewerkers vanaf 18 jaar die een arbeidsovereenkomst met één van de bijdragende ondernemingen hebben. 

ExxonMobil OFP is het pensioenfonds voor medewerkers die werkzaam zijn (geweest) bij Esso Nederland B.V., ExxonMobil Financial Services B.V. of ExxonMobil Chemical Holland B.V.

[Aug’20]

Het pensioenakkoord voorziet in een hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Dit pensioenstelsel staat bekend als één van de beste ter wereld. Toch is met name over de 2e pijler van het pensioenstelsel, de werknemerspensioenen, steeds meer discussie ontstaan. Die discussie gaat vooral over de houdbaarheid van het huidige stelsel.

De hervorming die de overheid voor ogen heeft, moet leiden tot een meer toekomst-bestendig pensioenstelsel dat beter aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt, het pensioen meer inzichtelijk en persoonlijker maakt en eerder perspectief biedt op een koopkrachtig pensioen voor alle generaties. Daarnaast wordt de premie voor oudere en jongere werknemers gelijk.

[Aug’20]
De belangrijkste afspraken uit het pensioenakkoord zijn:

  • Minder snelle stijging van de AOW-leeftijd
  • Afschaffing van de doorsneesystematiek, inclusief compensatie indien hiervan nadeel wordt ondervonden, zie vragen en antwoorden over doorsneesystematiek
  • Introductie van een nieuw pensioencontract en daarmee wijziging van een uitkeringsregeling, waarbij afspraken over de hoogte van de pensioenuitkering worden gemaakt, naar een premieregeling, waarbij afspraken over de hoogte van de in te leggen premie worden gemaakt
  • Opname van 10% van de opgebouwde pensioenaanspraken op pensioendatum

De sterke elementen van ons huidige pensioenstelsel blijven behouden:

  • Verplichte pensioenopbouw
  • Levenslange pensioenuitkering
  • Lage uitvoeringskosten

[Aug’20]

De AOW-leeftijd zal minder snel stijgen. Dat resulteert in de volgende AOW-leeftijden:

2020: 66 jaar en 4 maanden
2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024: 67 jaar
2025: 67 jaar

Tot het Pensioenakkoord ging het kabinetsbeleid uit van een 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de stijgende levensverwachting. Als gevolg van het Pensioenakkoord is er een nieuw voorstel en zullen we na 2025 bij 1 jaar stijging van de levensverwachting 8 maanden langer moeten werken.

Volgens de arbeidsvoorwaarden eindigt een dienstverband automatisch met de AOW-leeftijd.

[Aug’20]

De pensioenrichtleeftijd staat los van de leeftijd waarop de AOW ingaat. De pensioenrichtleeftijd volgt uit wetgeving. Er is op dit moment geen noodzaak om de pensioenrichtleeftijd aan te passen. Volgens  de arbeidsvoorwaarden eindigt een dienstverband automatisch met de AOW-leeftijd.

[Aug’20]

De doorsneesystematiek houdt in dat alle deelnemers in een pensioenfonds dezelfde premie betalen, de doorsneepremie, voor dezelfde pensioenopbouw. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of gezondheid. In de praktijk levert de premie van een jongere langer rendement op, waardoor er meer pensioenopbouw mee kan worden betaald. De doorsneesystematiek zorgt er dus voor dat de pensioenopbouw voor jongeren deels naar ouderen gaat.

[Aug’20]

Door toepassing van de doorsneesystematiek betalen jongere werknemers deels mee aan het pensioen van oudere werknemers. Dat is op zichzelf niet erg, want deze jongere werknemer wordt vanzelf een oudere werknemer en ontvangt dan vervolgens zelf subsidie van de generatie die dan jong is.

De doorsneesystematiek heeft in het verleden goed gewerkt. De meeste werknemers bleven lang bij hetzelfde bedrijf of bij dezelfde bedrijfstak werken. Maar dat is tegenwoordig vaak niet meer het geval. Werknemers wisselen meer van baan of worden vaker zelfstandig ondernemer. Zij hebben dan in hun 'jongere jaren' subsidie verleend aan de oudere werknemers en krijgen in hun 'oudere jaren' die subsidie niet meer terug. Daarnaast neemt door de vergrijzing het aantal oudere werknemers toe ten opzichte van het aantal jongere werknemers. Het aantal jongere en oudere werknemers is niet meer in balans. Hierdoor moeten jongere werknemers meer gaan meebetalen aan de pensioenopbouw van ouderen.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de veranderende demografie zorgen ervoor dat de doorsneesystematiek onder druk is komen te staan. Met de afschaffing van de doorsneesystematiek wil de overheid hierop inspelen.

De afschaffing van de doorsneesystematiek betekent dat mensen van alle leeftijden dezelfde pensioenpremie gaan betalen, een leeftijdsonafhankelijke premie, die bestemd is voor hun eigen opbouw. Op de langere termijn heeft de overgang van de doorsneesystematiek naar een leeftijdsafhankelijke opbouw voordelen voor iedereen, maar de overgang is ingewikkeld. Zonder compensatie staat een groot deel van de mensen die nu pensioen opbouwen, een slechter pensioen te wachten. Deelnemers die door de overgang worden benadeeld, moeten voldoende gecompenseerd worden.

[Aug’20]

Het nieuwe pensioenstelsel raakt alle pensioenregelingen, ongeacht bij welke pensioenuitvoerder de regeling is ondergebracht. Of het nu een pensioenregeling bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds betreft, een vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds of APF, een regeling uitgevoerd door een ondernemingspensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling: bijna alle regelingen zullen moeten worden aangepast.

We zullen in Nederland overstappen op een andere manier van opbouwen van pensioen. Iedere werknemer zal een vaste premie gaan betalen, die bestemd is voor zijn of haar eigen opbouw.

Bij een beschikbare premieregeling staat de hoogte van het pensioen vooraf niet vast. Deelnemers bouwen met hun premie en rendement een vermogen op, waarmee zij op pensioendatum een levenslange uitkering aankopen.

Er zullen 2 soorten premieregelingen mogelijk zijn, de Verbeterde Premieregeling en het Nieuwe Contract.

Bij de Verbeterde Premieregeling liggen beleggings- en renterisico tijdens een groot deel van de loopbaan bij de individuele werknemer. Tegen het einde van de loopbaan en in de uitkeringsfase worden deze risico’s steeds meer collectief gedeeld.

Het Nieuwe Contract is een collectief en solidair contract waarin alle deelnemers (werkenden en gepensioneerden) samen delen in de risico’s (zowel het langleven, kortleven, als het beleggingsrisico) en ook risico’s over langere periode door de tijd en over generaties kunnen worden gedeeld. Het is dus geen individuele beschikbare premieregeling waarbij de risico’s worden geïndividualiseerd.

[Aug’20]

Alle pensioenregelingen in Nederland zullen moeten worden aangepast aan de nieuwe wetgeving, ook de pensioenregeling van EM. De huidige pensioenregeling is een uitkeringsregeling welke overeenkomstig de nieuwe afspraken zal wijzigen in een premieregeling. Veel details moeten echter nog worden uitgewerkt. Dat gebeurt in de volgende fase: het wetgevend traject. Als de wet is aangenomen en de nieuwe regels zijn vertaald naar onze eigen regeling, wordt duidelijk wat de nieuwe regels voor jou persoonlijk betekenen. Naar verwachting duurt dat nog enkele jaren.

[Aug’20]

In juli 2020 is de hoofdlijnennotitie aan de Tweede Kamer   gepresenteerd. Hierover zijn verschillende vragen gesteld, die het ministerie zal beantwoorden.

Vervolgens zullen de hoofdlijnen in de komende periode vertaald gaan worden in wetgeving. Als de wet door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat de nieuwe pensioenwet in. Naar verwachting is dat 1 januari 2022.

Vervolgens hebben werkgevers en werknemers 2 jaar de tijd om afspraken te maken op basis van de nieuwe regels. Vanaf 2024 hebben de pensioenfondsen 2 jaar de tijd om de nieuwe afspraken en regels in te voeren.

Uiterlijk 2026 dienen de nieuwe pensioenregelingen van kracht te zijn.

Enkele bijkomende regelingen zoals de minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, mogelijkheid tot 10% opname van opgebouwde pensioenaanspraken bij aanvang van pensioen en dergelijke (tijdelijke mogelijkheid om zonder strafheffing 3 jaar eerder te stoppen met werken, uitbreiding van verloopspaarregeling, pensioenbehandeling bij scheiding) zullen eerder in wet vertaald en ingevoerd worden.

[Aug’20]

De uitwerking van het pensioenakkoord gaat nog even duren. Uiterlijk 2026 dienen de nieuwe pensioenregelingen van kracht te zijn. En aangezien het een grote verandering is, is de verwachting dat die tijd ook nodig zal zijn. Overweegt u om binnenkort met pensioen te gaan, dan is het nog veel te vroeg om rekening te houden met de gevolgen van het pensioenakkoord.

[Aug’20]

EM heeft in februari 2020 een werkgroep ingesteld die alle ontwikkelingen nauwlettend volgt. Hierin zitten vertegenwoordigers van de pensioenraad, de Ondernemingsraad en HRD. Naarmate de uitwerking van het Pensioenakkoord meer vorm en richting krijgt, zal deze werkgroep de gevolgen voor de EM-pensioenregeling, voor het pensioenfonds, voor de deelnemers en voor ExxonMobil in kaart gaan brengen en nadenken over vervolgstappen. Op deze website houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen.