Het pensioenakkoord op hoofdlijnen in juni 2019
Na jaren van gesprekken en onderhandelingen is er begin juni 2019 een pensioenakkoord gesloten tussen kabinet, werkgevers en werknemers. De afspraken in het pensioenakkoord hebben tot doel dat het Nederlands pensioenstelsel beter aan zal sluiten op de veranderende arbeidsmarkt, pensioenregelingen persoonlijker en transparanter worden en er eerder zicht komt op een koopkrachtig pensioen. Het akkoord omvat de volgende punten:

 • AOW leeftijd stijgt minder snel
 • Pensioenfondsen mogen de pensioenuitkering aanpassen bij economische goede of juist slechtere tijden
 • Op pensioendatum kunnen gepensioneerden straks maximaal 10% van het door hen opgebouwde pensioen opnemen
 • Nieuwe, persoonlijke pensioencontracten met een fiscaal gemaximeerde pensioenpremie
 • Betere pensioenafspraken voor mensen met zware beroepen
 • Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Dit pensioenakkoord was een akkoord op hoofdlijnen waarvan de details inclusief overgangsafspraken uitgewerkt moesten worden door kabinet, werkgevers en werknemers in verschillende technische werkgroepen.

AOW leeftijd stijgt minder snel
Onderdeel van dit pensioenakkoord is dat de AOW leeftijd minder snel zal stijgen. De wetgeving voor de komende jaren is hiervoor al ingegaan in 2019. Onderstaande tabel geeft die nieuwe AOW leeftijden aan:

Jaar AOW leeftijd akkoord
2019 66 jaar en 4 maanden
2020 66 jaar en 4 maanden
2021 66 jaar en 4 maanden
2022 66 jaar en 7 maanden
2023 66 jaar en 10 maanden
2024 67 jaar
2025 67 jaar


Voor gepensioneerden die gekozen hebben voor de AOW overbruggingsuitkering wijzigt er niets. De pensioenplanner is aangepast aan deze nieuwe AOW leeftijden.

Uitwerking van het Pensioenakkoord in juni 2020: De hoofdlijnennotitie
Op maandag 22 juni 2020 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met de hoofdlijnennotitie over de uitwerking van het Pensioenakkoord. Er heeft ook een raadpleging plaatsgevonden van de achterban van de werknemersorganisaties.
Het kabinet, werkgevers en werknemers waren het een jaar geleden al eens over de hoofdlijnen van het pensioenakkoord. Nu ligt er een voorstel voor de uitwerking van het nieuwe contract, het transitiekader en het fiscale kader. Daarmee lijken we definitief op weg naar een ander pensioen. Onderstaand volgt in hoofdlijnen wat is beschreven, met daarbij de kanttekening dat de exacte wetgeving en verdere implementatie binnen onze pensioenafspraken nog niet gekend zijn.

Wat blijft?

 • Pensioen wordt nog steeds samen geregeld door overheid, werkgever en werknemer. Geld wordt opzij gezet voor pensioen. Gaat het niet goed met de economie? Dan worden de gevolgen voor het pensioen samen opgevangen.
 • Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft.

Een deel van het pensioen bestaat uit de AOW, een uitkering van de overheid. Aan de AOW verandert nu niets.

Wat wordt anders?

 • Alle pensioencontracten tussen werkgevers en werknemers worden premieregelingen. Dat is een regeling waarbij er geen afspraken worden gemaakt over de uitkering tijdens het pensioen, maar over het geld dat werkgevers en werknemers betalen en daarmee inleggen voor het pensioen.
 • Pensioen gaat meebewegen met de economie. Hierdoor wordt het pensioen onzekerder en zal ieder jaar omhoog of omlaag gaan. Het pensioen van gepensioneerden gaat zo min mogelijk schommelen.
 • Jong en oud gaan het pensioen krijgen waarvoor ze betalen, jongeren betalen niet meer mee aan het pensioen van ouderen.
 • Voor iedereen wordt het bedrag zichtbaar dat opzij is gelegd om zijn of haar pensioen op te bouwen.
 • Ieder jaar wordt een inschatting gemaakt van het pensioen dat iedereen die nog werkt later kan verwachten. En elk jaar wordt ook uitgerekend hoe hoog het pensioen is van gepensioneerden. Die berekening kan elk jaar anders uitvallen.
 • Er wordt per pensioenfonds bekeken hoe de al opgebouwde pensioenrechten het beste binnen de nieuwe wetgeving passen.
   

Wanneer veranderen de regels?

Juli 2020:        Instemming door de achterbannen en algemeen voorstel naar de Tweede Kamer.

2020-2021:    Wetsvoorstel voor de Tweede Kamer. Als wet door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat de nieuwe pensioenwet in.

2022-2023:    Werkgevers en werknemers maken afspraken op basis van de nieuwe regels.

2024-2026:    Periode waarin pensioenfondsen de nieuwe regels en de afspraken die door werkgevers en werknemers gemaakt zijn, moeten gaan invoeren. Dit betekent meestal een nieuwe regeling.

Veel details moeten nog worden uitgewerkt. Dat gebeurt in de volgende fase die nu van start gaat: het wetgevend traject. Deze fase loopt naar verwachting tot eind 2021. Daarna moeten alle pensioenregelingen in Nederland worden aangepast. Daarvoor hebben werkgevers en pensioenfondsen tot uiterlijk 2026 de tijd.

Als de wet is aangenomen en de nieuwe regels zijn vertaald naar onze eigen regeling, kunnen we laten zien wat de nieuwe regels voor jou persoonlijk betekenen. Naar verwachting duurt dat nog enkele jaren.

Wat merk ik nu van de nieuwe regels?
Voorlopig merk je nog niets. Het schrijven van de nieuwe wetgeving en de goedkeuring hiervan, de besluitvorming van werkgevers en werknemers over de nieuwe regeling en de overgang, en tot slot de daadwerkelijke transitie van de pensioenen zal nog een aantal jaren in beslag nemen.

Hoe nu verder: Oprichting EM werkgroep Pensioenakkoord
Er is begin 2020 binnen EM OFP NL besloten een werkgroep op te richten met vertegenwoordigers van de Pensioenraad, de Ondernemingsraad en HRD. Ook bij voorgaande grote wijzigingen hebben we een werkgroep geformeerd.

De missie van de werkgroep is het behoud van een goede pensioenregeling die in lijn is met de visie van ons bedrijf op lange termijn werkrelaties:

 1. Bestaande pensioenafspraken en de daaruit volgende opgebouwde rechten van gepensioneerden, slapers en actieven zoveel mogelijk zeker stellen.
 2. Voorstellen doen voor een nieuwe of aangepaste regeling, die zoveel mogelijk in lijn is met de bestaande afspraken op gebied van pensioenopbouw en -resultaat en die bij voorkeur zo veel mogelijk aansluit bij de wensen van de betrokken partijen.

De taken van de werkgroep zijn als volgt omschreven:

 1. Suggesties doen met betrekking tot het opstarten en/of uitvoeren van lobby activiteiten die beogen de best mogelijke uitwerking van het Pensioenakkoord te krijgen voor de deelnemers en het OFP.
 2. De gevolgen van het Pensioenakkoord op de pensioenregeling en de financierings-afspraken in kaart brengen en verder uitwerken naarmate er meer detail informatie beschikbaar zal zijn.
 3. Rekening houdend met de beoogde wetgeving, een voorstel met alternatieven ontwikkelen voor: a. de reeds opgebouwde pensioenrechten en uitkeringen.
  b. de pensioenregeling en toekomstige pensioenopbouw.
  Voor beiden worden ook de financiële consequenties voor zowel werkgever als werknemer meegenomen.
 4. Advies geven met betrekking tot communicatie aan alle deelnemers.


De samenstelling van de werkgroep is als volgt:

Uit de onderneming:             Uit de OR:              Uit het Pensioenraad:    
Gerda Shultz                          Kees de Winter      Toon Ahsmann   
Nicolien Westra (Voorzitter) Dick Duindam        Paul Mertens    
Diane Smits (Secretatis)        Ron de Jong           Paul de Jonge 
                                                Ed Markestijn         Paul Weijel
                                                Maarten de Pijper
                                                Erick van der Vliet


De werkgroep zal de ontwikkelingen rond het Pensioenakkoord op de voet volgen.

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijke wijzigingen voor het EM OFP.

Kijk ook eens op de volgende websites voor meer informatie:
Rijksoverheid over pensioenen
Pensioenfederatie: overkoepelende belangenbehartiger van Nederlandse Pensioenfondsen
De SER (Sociaal-Economische Raad)
Wilt u meer weten over het huidige pensioenreglement, kijk dan op deze EM OFP website